Новини от Елена » Общинска администрация

Архив на Общинска администрация

Заповед № РД.02.05-571 / 07.10.2013 г. на кмета на община Елена

Със Заповед № РД.02.05-571 / 07.10.2013 г., в съответствие с Решение № 112 / 12.09.2013 г. и Решение № 116 / 12.09.2013 г. на Общински съвет – гр. Елена, кметът на община Елена е разпоредил да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост – имот в землище с. Тодювци, имот в гр. Елена, ул. „Пърчевци“ и имот в с. Балуци.

Заповед № РД.02.05-571 / 07.10.2013 г. (формат .PDF)

Коментари

Обявление № УТ.01.02-239/27.09.2013г.

На основание чл.6, ал.9 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), община Елена осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2  към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно  Инвестиционно предложение за изграждане на «Административно-търговски комплекс», с местоположение ПИ № 129001 в землището на гр. Елена, община Елена с Възложител – Борис Петров Симеонов, гр. София, ул. Княз Ал. Батенберг № 16.

Документацията е на разположение в стая 306 всеки работен ден, четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на община Елена, за всички желаещи да се запознаят и да изразят мнения, възражения или препоръки относно инвестиционното намерение.
Настоящото обявление да бъде поставено на таблото за информация на гражданите в община Елена.

/п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Коментари

Обявление № УТ.01.02-238 / 25.09.2013 г.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-546 / 25.09.2013 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи Подробен устройствен план за улична и дворищна регулация на поземлен имот № 202.41 по кадастрална карта с. Блъсковци.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Коментари

Обявление № УТ.01.02-230 / 12.09.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-435 / 31.07.2013 г. на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи служебно изменение на улична регулация между О.Т. 46-47, в зоната на имот пл. № 46 по плана на с. Тодювци – като уличнорегулационната линия се постави по съществуваща имотна граница.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление № УТ.01.02-229 / 12.09.2013 г.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-434 / 31.07.2013 г. на кмета на община Елена е разрешено да се изработи служебно изменение на действащия РП (ПУП – План за дворищна регулация) за парцел VІ-46 в кв. 9 по плана на с. Тодювци – поставяне на неприложена западна дворищнорегулационна линия в съответствие с имотната граница на имот пл. № 46 по кадастрален и регулационен план, одобрен със Заповед № 5290 / 31.10.1956 година на ОНС гр. В. Търново, и обособяване на нов самостоятелен УПИ за имот пл. № 46 – УПИ ХІV-46 (нов) в кв. 9 по плана на с. Тодювци.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 /п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община Елена

Коментари

Заповед № РД.02.05-518 / 05.09.2013 г. на кмета на община Елена

Със Заповед № РД.02.05-518 / 05.09.2013 г. , кметът на община Елена е одобрил резултатите от проведения на 03.09.2013 г. търг с тайно наддаване за продажба на имот в землището на гр. Елена – частна общинска собственост, съгласно решение № 96 / 25.07.2013 г. на Общински съвет – гр. Елена.

Заповед № РД.02.05-518 / 05.09.2013 г. (формат .PDF)

Коментари

Заповед № РД.02.05-517 / 05.09.2013 г. на кмета на община Елена

Със Заповед № РД.02.05-517 / 05.09.2013 г. , кметът на община Елена е одобрил резултатите от проведения на 03.09.2013 г. търг с тайно наддаване за продажба на имот в землището на гр. Елена – частна общинска собственост, съгласно решение № 96 / 25.07.2013 г. на Общински съвет – гр. Елена.

Заповед № РД.02.05-517 / 05.09.2013 г. (формат .PDF)

Коментари

Заповед № РД.02.05-516 / 05.09.2013 г. на кмета на община Елена

Със Заповед № РД.02.05-516 / 05.09.2013 г. , кметът на община Елена е одобрил резултатите от проведения на 03.09.2013 г. търг с тайно наддаване за продажба на имот в землището на гр. Елена – частна общинска собственост, съгласно решение № 96 / 25.07.2013 г. на Общински съвет – гр. Елена.

Заповед № РД.02.05-516 / 05.09.2013 г. (формат .PDF)

Коментари

Заповед № РД.02.05-515 / 05.09.2013 г. на кмета на община Елена

Със Заповед № РД.02.05-515 / 05.09.2013 г. , кметът на община Елена е одобрил резултатите от проведения на 03.09.2013 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот частна общинска собственост – част от първи етаж на сграда, намираща се в поземлен имот пл. № 368, кв. 70 по плана на гр. Елена, съгласно решение № 95 / 25.07.2013 г. на Общински съвет – гр. Елена.

Заповед № РД.02.05-515 / 05.09.2013 г. (формат .PDF)

Коментари

Обявление № УТ.01.02-221 / 03.09.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-508 / 03.09.2013 г. на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

1. Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 212001 с начин на трайно ползване „Овцеферма” по КВС на землище гр. Елена – определяне на ново конкретно предназначение на имота – за „Ниско свободно жилищно застрояване” с показатели на устройствена зона Жм.

2. Инвестиционен проект за жилищна сграда, фаза „технически проект”.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

 

Коментари

Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост на община Елена, за срок до 10 години

Със Заповед № РД.02.05-502 / 30.08.2013 г., кметът на община Елена е разпоредил да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост на община Елена, за срок до 10 години, считано от започване на стопанската 2013-2014 година. Обект на конкурса са земеделски земи, частна общинска собственост на община Елена, с площ над 10 дка в землищата на гр. Елена и селата Беброво, Бойковци, Блъсковци, Буйновци, Дебели рът, Дрента, Илаков рът, Майско, Палици, Каменари, Константин, Марян, Мийковци, Руховци, Тодювци, Средни колиби и Шилковци с обща площ 3884.934 дка, съгласно Решение № 108 / 25.07.2013 г. на Общински съвет Елена. Съгласно Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, със заповедта са определени условията на конкурса, утвърдена е конкурсната документация, регламентирани са сроковете по процедурата, състава на конкурсната комисия и др.

Заповед № РД.02.05-502 на кмета на община Елена (формат .PDF)

Приложение № 1. Списък на земеделските имоти, местоположение, площ, категория, начална конкурсна цена и депозит (формат .PDF)

Приложение № 2. Методика за оценка на конкурсните предложения (формат .PDF)

15 коментара

Заповед № РД.02.05-484 / 21.08.2013 г. на кмета на община Елена

Със Заповед № РД.02.05-484 / 21.08.2013 г. , в съответствие с Решение № 95 / 25.07.2013 г. на Общински съвет – гр. Елена, кметът на община Елена е разпоредил да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот частна общинска собственост – част от първи етаж на сграда, намираща се в поземлен имот пл. № 368, кв. 70 по плана на гр. Елена.

Заповед № РД.02.05-484 / 21.08.2013 г. (формат . PDF)

 

Коментари

Заповед № РД.02.05-483 / 21.08.2013 г. на кмета на община Елена

Със Заповед № РД.02.05-483 / 21.08.2013 г., в съответствие с Решение № 96 / 25.07.2013 г. на Общински съвет – гр. Елена, кметът на община Елена е разпоредил да се проведе повторен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост – земеделски земи, находящи се в землищата на с. Палици, с. Дебели рът, с Марян и гр. Елена.

Заповед № Рд.02.05-483 / 21.08.2013 г. (формат . PDF)

Коментари

Обявление УТ.01.02-193 / 01.08.2013 г.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-436/ 31.07.2013 г. на кмета на община Елена е разрешено да се изработи Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 101132 (с начин на трайно ползване „Др. селищна територия”) по КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – за „Ниско свободно жилищно застрояване”, с показатели на устройствена зона Жм.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА


Коментари

Обявление № УТ.01.02-192 / 01.08.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-437 / 31.07.2013 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи Работен устройствен план за допълващо застрояване в дъното на УПИ ІV-866, свързано застроено към УПИ V-867, УПИ VІІІ-869, УПИ ІХ-864„а” и УПИ ІІІ-865„а”, всичките в кв. 49 по плана на гр. Елена.

Заповедта на подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Коментари