Новини от Елена » Обявление № УТ.01.02-238 / 25.09.2013 г.

Обявление № УТ.01.02-238 / 25.09.2013 г.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-546 / 25.09.2013 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи Подробен устройствен план за улична и дворищна регулация на поземлен имот № 202.41 по кадастрална карта с. Блъсковци.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.