Новини от Елена » Обществени поръчки

Архив на Обществени поръчки

Община Елена открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана по проект „Подобряване процесите на стратегическото планиране и механизмите за неговото наблюдение в община Елена”

Община Елена набира оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на анализи, стратегически документи и методика за наблюдение прилагането на политики, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Изготвяне на последваща оценка на ОПР на община Елена за периода 2007-2013 г.;
Обособена позиция 2: Разработване на анализ относно социално-икономическото развитие на община Елена, в т.ч. SWOT анализ, с оглед разработване на ОПР за периода 2014-2020 г.;
Обособена позиция 3: Изготвяне на ОПР на община Елена за периода 2014-2020 г.;
Обособена позиция 4: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Елена;
Обособена позиция 5: Разработване и въвеждане на методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОПР 2014-2020 на община Елена,  по проект „Подобряване процесите на стратегическото планиране и механизмите за неговото наблюдение в община Елена”, Договор №  13-13-119/13.11.2013 г., по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, по бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансиран от Европейския социален фонд и националния бюджет”.

Уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки 9024373.

Документация за участие в процедурата /Формат.ZIP/

Коментари

Обществена поръчка по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет:

1. Предмет на обществената поръчка: Изпълнение на услуга: “Архитектурно и инженерно проектиране за реализиране на инвестиционни проекти на община Елена, по обособени позиции:
А. Обособена позиция № 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза “работен” за Енергоефективна реконструкция на сградите на СОУ “Иван Момчилов” и НУ “Иларион Макариополски” – гр. Елена.
Б. Обособена позиция № 2: Изготвяне на техническа документация за:
1. Инвестиционен проект, фаза „работен” за ремонт мостово съоръжение (водосток) на път VTR1074 Костел – Зеленик;
2. Изготвяне на техническа документация – геодезическо заснемане и технически паспорт за общински път VTR1079 /ІІІ-662/ – Елена -Лазарци – Мийковци.
В. Обособена позиция № 3: Изготвяне на техническа документация – архитектурно заснемане – фасади, разпределения, разрези, покривни детайли, Количествено стойностна сметка за ремонт покривно покритие и ново решение на покривна хидроизолация, технически паспорти за:
1. Гунева къща, находяща се в УПИ ІІІ „За църква” в кв. 40 по плана на гр. Елена;
2. Златевата къща, находяща се в УПИ І-792 в кв. 40 по плана на гр. Елена;
3. Камбуров хан, находящ се в УПИ ІІ „За музей” в кв. 40 по плана на гр. Елена;
4. „Даскалоливница”, находяща се в УПИ ІІ „За музей” в кв. 40 по плана на гр. Елена;
5. Църква „Свети Никола”, находяща се в УПИ ІІІ-861 в кв. 40 по плана на гр. Елена;
6. Къща музей „Иларион Макариополски”, находяща се в УПИ І-397 в кв. 63 по плана на гр. Елена.

Документи /Формат.ZIP/

Коментари

Съобщение до участниците в обществена поръчка Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, за зимен експлоатационен сезон от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.”

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомявамe, че назначената със Заповед № РД.02.05-646/18.11.2013 г на кмета на община Елена Комисия, на 10 декември 2013 г. (вторник) в 9:30 часа, в стая 211 на Община Елена, ще отвори ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя в обществената поръчка.
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

Коментари

Съобщение до участниците в обществена поръчка с предмет: “Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст, живеещи в населени места без съответно училище, до средищните училища в най-близките населени места на територията на Община Елена – учебна година 2013-2014 – до 31.12.2014 г.”

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомявамe, че назначената със Заповед РД.02.05-657/21.11.2013 г. на кмета на община Елена Комисия, на 06 декември 2013 г. (петък) в 9:30 часа, в стая 211 на Община Елена, ще отвори ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя в обществената поръчка.
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

Коментари

Съобщение до участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на Община Елена и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея”

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомявамe, че назначената със Заповед № РД.02.05-564 от 07.10.2013 г. на кмета на община Елена Комисия, на 25 октомври 2013 г. (петък) в 9:30 часа, в стая 211 на Община Елена, ще отвори ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя в обществената поръчка.
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

Коментари

Община Елена обявява обществена поръчка за специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебна година 2013-2014 – до 31.12.2014 г.

Община Елена обявява открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст, живеещи в населени места без съответно училище, до средищните училища в най-близките населени места на територията на Община Елена –  учебна година 2013-2014 – до 31.12.2014 г.”

Документация за участие в процедурата /Формат.ZIP/

Коментари

Община Елена обявява обществена поръчка за Зимно поддържане и снегопочистване за зимен експлоатационен сезон 2014-2015 г.

Община Елена обявява открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, включително опесъчаване, за зимен експлоатационен сезон от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.”

Документация за участие в процедурата./Формат.ZIP/

Коментари

Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор, включително контрол при актуване на изпълнените видове и количества СМР, при реализиране на проекти от община Елена

Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор, включително контрол при актуване на изпълнените  видове и количества СМР, при реализиране на проекти от община Елена, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции / проекти, както следва:
– Обособена позиция (ОП) № 1: Упражняване на строителен надзор, включително контрол при актуване на изпълнените  видове и количества СМР, при реализиране на проект № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”.
– ОП № 2: Упражняване на строителен надзор, включително контрол при актуване на изпълнените  видове и количества СМР, при реализиране на проект № 04/321/01380 „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр. Елена”.
– ОП № 3: Упражняване на строителен надзор, включително контрол при актуване на изпълнените  видове и количества СМР, при реализиране на проект № 04/226/00318 „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от община Елена чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно видеонаблюдение”.

Документация /.zip /

Коментари

СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: “Определяне изпълнител за инженеринг – проектиране работен проект, строителство, вкл. упражняване на авторски надзор по време на строителството, на обекти на територията на община Елена

СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: “Определяне изпълнител за инженеринг – проектиране работен проект, строителство, вкл. упражняване на авторски надзор по време на строителството, на обекти на територията на община Елена:
1. Укрепване на път VTR 1080 /ІІІ-662/, с. Тодювци при км 3+300;
2. Укрепване на път VTR 2070 /II-53/, с. Руховци при км 0+500”.
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомявамe, че назначената със Заповед № РД.02.05-470 от 12.08.2013 г. на кмета на община Елена Комисия, на 13 септември 2013 г. (петък) в 15:00 часа, в стая 211 на Община Елена, ще отвори ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя в обществената поръчка.
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

Коментари

Публична покана за избор на изпълнител за доставка на храна за ученици от І-ІV клас от НУ „Иларион Макариополски“ град Елена, за учебната 2013/2014 година

НУ „Иларион Макариополски“ град Елена, кани всички заинтересовани лица на основание чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП да подадат оферта за избор на изпълнител за доставка на храна за ученици от І-ІV клас от НУ „Иларион Макариополски“ град Елена, за учебната 2013/2014 година, в две обособени позиции:

1. Ежедневна доставка на закуски за учениците от І до ІV клас във НУ „Иларион Макариополски“ град Елена;

2. Доставка на обяд в индивидуални опаковки с прибори за еднократна употреба за ученици на целодневно обучение, включени в ПИГ на НУ „Иларион Макариополски“ град Елена. За обяд се предвижда основно ястие и десерт.

Публичната покана е публикувана с идентификационен номер 9019751 в АОП.

Документи за участие в публичната покана /Формат.ZIP/

Коментари

Публична покана за избор на изпълнител за извършване на консултантски и юридически услуги по подготовка на проект на община Елена с работно заглавие „Реконструкция на улично осветление в съставни населени места от община Елена”

Община Елена кани всички заинтересовани лица на основание чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП да подадат оферта за избор на изпълнител за извършване на консултантски и юридически услуги по подготовка на проект на община Елена с работно заглавие „Реконструкция на улично осветление в съставни населени места от община Елена” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Връзка към публичната покана в сайта на АОП

Документация (формат .ZIP)

 

Коментари

Публична покана за избор на изпълнител за извършване на консултантски и юридически услуги по подготовка на проект на община Елена с работно заглавие „Рехабилитация на съществуващи пътища в община Елена”

Община Елена кани всички заинтересовани лица на основание чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП да подадат оферта за избор на изпълнител за извършване на консултантски и юридически услуги по подготовка на проект на община Елена с работно заглавие „Рехабилитация на съществуващи пътища в община Елена” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Връзка към публичната покана в сайта на АОП

Документация (формат .ZIP)

Коментари

Публична покана за избор на изпълнител на консултантски услуги по подготовка и последващо отчитане и управление на проект на община Елена с работно заглавие „Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа на населението до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии на територията на община Елена”

Община Елена кани всички заинтересовани лица на основание чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП да подадат оферта за избор на изпълнител на консултантски услуги по подготовка и последващо отчитане и управление на проект на община Елена с работно заглавие „Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа на населението до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии на територията на община Елена” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Връзка към публичната покана в сайта на АОП

Документация (формат .ZIP)

Коментари

Община Елена обявява обществена поръчка за доставка на горива за МПС

Община Елена обявява открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на Община Елена и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея.”

Документация за участие в процедурата /Формат.ZIP/

Коментари

Съобщение до участниците в обществена поръчка с предмет: “Ремонт общински пътища на територията на Община Елена, по обекти и стойности, съгласно Инвестиционните програми за финансиране на капиталови разходи на община Елена за 2013 г. и 2014 г.”

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме участниците в обществената поръчка с предмет: “Ремонт общински пътища на територията на Община Елена, по обекти и стойности, съгласно Инвестиционните програми за финансиране на капиталови разходи на община Елена за 2013 г. и 2014 г.”, че на 23 август 2013 г. (петък) от 14:00 часа, в стая 211 на Община Елена, ще бъдат отворени ценовите оферти.
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

Коментари