Новини от Елена » Публична покана за избор на изпълнител на консултантски услуги по подготовка и последващо отчитане и управление на проект на община Елена с работно заглавие „Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа на населението до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии на територията на община Елена”

Публична покана за избор на изпълнител на консултантски услуги по подготовка и последващо отчитане и управление на проект на община Елена с работно заглавие „Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа на населението до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии на територията на община Елена”

Община Елена кани всички заинтересовани лица на основание чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП да подадат оферта за избор на изпълнител на консултантски услуги по подготовка и последващо отчитане и управление на проект на община Елена с работно заглавие „Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа на населението до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии на територията на община Елена” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Връзка към публичната покана в сайта на АОП

Документация (формат .ZIP)

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.