Новини от Елена » Услуги за ранно детско развитие в община Елена

Услуги за ранно детско развитие в община Елена

Чрез реализацията на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Елена“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще продължи дейността на създадените по проекта „Социално включване“ интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца от 0 до 7- годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Проектът се изпълнява чрез „Център за ранна интервенция на уврежданията“ в град Елена, който ще предоставя подкрепа за деца в най-ранна детска възраст и техните семейства за подобряване достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.

Програмата обхваща: деца с увреждания и деца, изпаднали в риск, на възраст до 7 години, чиито родители са безработни или получават социални помощи, деца без личен лекар или такъв, който не е педиатър, деца, чиито родители са здравно неосигурени и такива, които имат здравословни проблеми, увреждания и не посещават детска градина. Целевата група на проекта включва и родители, които имат повече от три деца, получават социални помощи или са безработни, живеят в лоши условия, не полагат достатъчно грижи за децата си, и такива които са от уязвими групи или в рискова възраст.

 В течение на проекта ще бъдат взети мерки за ранна интервенция на уврежданията, в това число пряка работа с деца с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом, както и здравна детска консултация и превенция на заболяванията. С децата ще работят също педагози и психолози, които ще съдействат и оказват подкрепа за повишаване на училищната готовност за равен старт в училище. Психолози ще работят също с бъдещи и настоящи родители, които ще консултират и подкрепят при формиране и развитие на родителските умения. Същевременно с това ще се извършва индивидуална и групова работа с децата и техните родители.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.