Новини от Елена » Общински съвет

Архив на Общински съвет

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 20.12.2013 г. (петък), 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 20.12.2013 г. (петък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между обекти по Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Елена за 2013 г. (изтегли предложение, приложение)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно одобряване план–сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2014 година (изтегли предложение, приложение 1, приложение 2, приложение 3, приложение 4)

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно промяна предназначение на имоти с начин на трайно ползване „училище” и „общежитие за ученици” в с.Дрента и с.Чакали (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 028004 по КВС на землище с. Дрента за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно удостояване на Стефан Неделчев Цанев с литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски” за философско-морализаторска поезия и проза” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Допълнително предложение относно промени в Решение № 137 / 26.10.2012 г. и Решение № 133 / 24.10.2013 г. на Общински съвет Елена (изтегли предложение, приложение 1, приложение 2)

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 16.12.2013 г. (петък), 16:30 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16.12.2013 г. (понеделник) от 16.30 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г., мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., за проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – път VTR3086 „Елена – Блъсковци – Дърлевци“, път VTR2076 „Палици – Чакали“, път VTR3113 „Мийковци – Игнатовци”, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и община Елена.

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 10.12.2013 г. (вторник), 16:30 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10.12.2013 г. (вторник) от 16.30 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно допълване на Решение № 154/15.11.2012 г. на Общински съвет – Елена във връзка с осигуряване на собствения принос на община Елена към финансирането на проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

 

Коментари

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Елена за 2014 г.

На основание чл.84, ал.2 и §122 от Закона за публичните финанси, община Елена организира публично обсъждане на проекта за бюджет за 2014 г. на 14 декември 2013 г. (събота, работен ден) от 14 ч. в Пленарната зала (западен вход) в сградата на общинската администрация в гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24.

Каним гражданите на общината, ръководителите на звена от бюджетната сфера, представители на фирми, неправителствени организации, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници и представители на медии да вземат участие в обсъждането и да направят своите предложения и препоръки за формирането на приходната част и разходването на бюджетните средства.

Обяснителна записка (формат .PDF)

Проект за приходна част (формат .PDF)

Проект за разходна част (формат .PDF)

Проект за мостово финансиране по проекти (формат .PDF)

Презентация (формат .PPS)

Коментари

Предлагани промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена

Във връзка с настъпили законодателни промени и с оглед прецизиране на някои текстове, се предлага изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена, както следва:

Изтегли Проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Елена

Изтегли Мотиви към Проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Елена

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Елена приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена на e-mail: [email protected] или в Центъра за информация и обслужване на гражданите в сградата на Община Елена на адрес : гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” №24.

Коментари

Предлагани промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена

Във връзка с настъпили законодателни промени, се предлага съответстващо изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, както следва:

§ 1. В чл.18 се правят следните изменения:
1. Създава се нова алинея 6 със следното съдържание:
„Освобождават се от такса за битови отпадъци като собственици и ползватели, молитвени домове и манастири, които се ползват за извършване на богослужение – собственост на всички регистрирани вероизповедания в страната, както и на поземлените имоти, върху които са построени.

Мотиви за предлаганото изменение:

Причини, които налагат приемането: Вследствие на настъпили промени в законодателната уредба на Република България, се налага промяна в подзаконовата нормативна уредба на общините. С ДВ бр. 101 от 2013 год. е изменен Закона за местните данъци и такси в частта, касаеща освобождаване от такса за битови отпадъци на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната. В тази връзка е необходимо привеждане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена в съответствие с действащото законодателство.

Цели, които се поставят: С изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена се цели постигане на съответствие с изискванията на Закона за местните данъци и такси.

Изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена не е пряко свързано с разходването на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, нито с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови: С приемането на настоящата редакция, Наредбата ще бъде приведена в съответствие с разпоредбите на нормативния акт от по–висока степен – Закона за местните данъци и такси. Ще намалеят приходите от такса „Битови отпадъци“, като това не се очаква да повлияе съществено върху постъпленията в общинския бюджет.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Доколкото настоящите промени се налагат във връзка с влезли в сила измененителни закони, които са съобразени с европейското законодателство, то същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Елена приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена на e-mail: [email protected] или в Центъра за информация и обслужване на гражданите в сградата на Община Елена на адрес : гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” №24.

Коментари

Проект на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги в община Елена

Домашният социален патронаж е бюджетно звено в община Елена, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, осъществяващ предоставяне на социални услуги. Към момента неговата дейност е регламентирана с вътрешни правила, съгласно които определени правомощия имат управителя и служителите на домашния социален патронаж, както и кмета на общината и служители от общинската администрация. Приемането на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги в община Елена ще даде възможност за по-добра организация на дейността, осъществяване на контрол от страна на общинския съвет, както и за извършване на допълнителни социални услуги.

Проект на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги в община Елена (формат .PDF)

Коментари

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Елена

От 01.01.2014 г. влиза в сила Закона за публичните финанси, който урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси, в това число на общинските бюджети. Съгласно чл.82, ал.1 от същия, общинските съвети приемат наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, разработена при спазване на принципите, правилата и процедурите, регламентирани в Закона за публичните финанси.

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Елена (формат .PDF)

Коментари

Проект за Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията

Действащата Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията е приета през 2010 година. Предлага се нейната отмяна и приемане на нова наредба, кореспондираща с последните промени в Закона за устройство на територията и действащата структура на общинската администрация в община Елена. В проекта за наредба ясно са определени типовете и видовете преместваеми обекти, редът за тяхното поставяне и премахване, правомощията и задълженията на общинския съвет, кмета на общината и служителите от общинската администрация по отношение на преместваемите обекти.

Проект за Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията (формат .PDF)

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 24.10.2013 г. (четвъртък), 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 24.10.2013 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между обекти по Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Елена за 2013 година.

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01380 от 26.06.2013 година.

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 година.

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/226/00318 от 15.04.2013 година.

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01126 от 03.10.2012 година.

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 година.

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно даване съгласие за обезпечаване на задължение на „Елена автотранспорт” ЕООД към ТД на НАП Велико Търново чрез вписване на възбрана върху недвижим имот, собственост на дружеството.

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2014 г.

Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно увеличаване капацитета на социална услуга „Защитено жилище за лица с умствено изоставане – с.Илаков рът”.

Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно даване съгласие за осигуряване на средства за трудово възнаграждение на управителя и гориво за отоплителен сезон 2013-2014 г. за „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов”-Елена” ЕООД от общинския бюджет.

Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно внасяне на искане от кмета на общината до началника на Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново за разрешаване формирането на две слети паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2013/2014 година в ОУ „Христо Ботев” с.Беброво и даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти.

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно промяна статута на имот, публична общинска собственост в частна и учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Съзнание-2012” с.Яковци.

Вн.:Кмета на общината

13. Предложение относно определяне представители на община Елена в сдружение „Асоциация на общини със седалища и територии на културно-историческо наследство”.

Вн.:Кмета на общината

14. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1кV в землището на гр.Елена, собственост на община Елена.

Вн.:Кмета на общината

15. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 036064 по КВС на землище с. Беброво за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”.

Вн.:Кмета на общината

16. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за ВиК захранване на имоти №№ 234007 и 234009 по КВС на землище с. Беброво.

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА Заседания на постоянните комисии: ПК ХД 22.10.2013 г. от 16.00 часа ПК МСНУОР 22.10.2013 г. от 16.30 часа ПК УТКБОЕТ 22.10.2013 г. от 17.00 часа ПК ОСЗГ 23.10.2013 г. от 16.00 часа ПК БФИВ 23.10.2013 г. от 16.30 часа

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 12.09.2013 г. (четвъртък), 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 12.09.2013 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена за първото шестмесечие на 2013 г.

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 г. в части „Имоти, които община Елена има намерение да продаде“ и „Имоти, върху които община Елена има намерение за учреди отстъпено право на строеж“

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно потвърждаване, че дейностите по проект за кандидатстване пред Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) – мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”: „Ремонт и реконструкция на обществена сграда за предоставяне на културни услуги – Народно Читалище „Напредък – Елена – 1863” – гр. Елена, за подобряване и обогатяване на предлаганите услуги”, отговарят на приоритетите в Общински план за развитие на община Елена за периода 2007-2013 г.

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно промяна в счетоводната политика на „Елена автотранспорт” ЕООД за финансовата 2013 година и даване на съгласие за обезпечаване на задължение към НАП.

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно приемане на начален баланс на „Общински имоти-Елена” ЕООД в ликвидация

Вн.:Председател на ОбС

6. Предложение относно обявяване на търг с тайно наддаване, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 02498.358.16 в с. Балуци, застроен ПИ с идентификатор 27190.304.2 в гр.Елена, ул.”Пърчевци”, застроен имот № 033105 в землище с.Тодювци, м.Драгановци.

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно внасяне на искане от кмета на общината до началника на Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново за разрешаване формирането на две самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2013/2014 година в ОУ „Отец Паисий” с. Константин и даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно разрешаване формирането на паралелки от І до ХІІ клас по изключения от минималния брой на учениците в паралелките за учебната 2013/2014 година в СОУ „Иван Николов Момчилов” гр. Елена, ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ„Отец Паисий” с. Константин и ОУ „Христо Ботев” с. Беброво и даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните разходни стандарти.

Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на община Елена от републиканската и областната транспортни схеми.

Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 081027 по КВС на землище с. Костел за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”.

Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно учредяване на възмездно право на пристрояване върху 15 кв. м. общинска земя, към сграда, построена в УПИ XVII- 1098 кв. 54 по плана на гр. Елена.

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК ХД 10.09.2013 г. от 16.00 часа
ПК УТКБОЕТ 10.09.2013 г. от 16.30 часа

ПК БФИВ 11.09.2013 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ 11.09.2013 г. от 16.30 часа

 

 

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 25.07.2013 г. (четвъртък), 14:15 часа

ДО
ОБЩ�?НСК�?ТЕ СЪВЕТН�?Ц�?,
КМЕТА НА ОБЩ�?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСК�?ТЕ НАМЕСТН�?Ц�?

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25.07.2013 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. (изтегли предложение, отчет)

Вн.:Председател ОбС

2. Предложение относно Отчет за изпълнение на ре�?енията на Общински съвет Елена от общинската администрация за периода 01.01.2013 г. -30.06.2013 г. (изтегли предложение, отчет)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно извър�?ване на вътре�?ни компенсирани промени между обекти по �?нвестиционната програма за капиталови разходи на община Елена за 2013 година (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно промени по бюджета на община Елена за 2013 година (изтегли предложение, приложение 1, приложение 2, приложение 2-1, приложение 2-2, приложение 2-3)

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно приемане на Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание и спорта и социалния туризъм в община Елена (изтегли предложение, проект за програма)

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно приемане на План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики (2013-2014 г.) (изтегли предложение, проект за план – част 1, проект за план – част 2)

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2013 г. (изтегли предложение, проект за план)

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно приемане на Годи�?ен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2014 година в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011-205 г (изтегли предложение, проект за план)

Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2013 г. и откриване на търг за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2013 г. и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски земи в землището на с.Палици, с.Дебели рът, с.Марян и гр.Елена) (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с авансово плащане по проект „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортните съоръжения в гр.Елена, с.Константин и с.Майско и създаване на „Общностен център” в гр.Елена” по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година (изтегли предложение, проект за запис на заповед)

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно удължаване срока на договор за управление и определяне конкретен размер на месечното възнаграждение на управителя на „Балкан” ЕООД (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

13. Предложение относно освобождаване от длъжност на управителя на „Елена Автотранспорт” ЕООД – гр.Елена и избор на нов управител на дружеството (изтегли предложение)

Вн.:Председател ОбС

14. Предложение относно отмяна на Ре�?ение № 83 на Общински съвет – Елена за предоставяне на имот публична общинска собственост, за безвъзмездно управление от Народно читалище „Съзнание – 2012” с. Яковци (изтегли предложение)

Вн.:Председател ОбС

15. Предложение относно отказ за закупуване на недвижим имот, находящ се на ул.”Г.С.Раковски” № 3, УП�? V – 490, 491, отреден за Д�?П „Деню Георгиев”, в кв.15 по плана на гр.Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

16. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1 кV в землището на с.Буйновци, собственост на община Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

17. Предложение относно даване съгласие за изграждане на паметник в землището на с. Средни колиби и разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имоти №№ 050001 и 050026 по КВС на землище с. Средни колиби (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

18. Предложение относно даване разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план за Ел и ВиК захранване на имот № 074015 по КВС на землище с.Шилковци, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

19. Предложение относно даване на разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 180009 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

20. Предложение относно даване на разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 180031 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

21. Предложение относно даване на разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 212001 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

22. Предложение относно определяне на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата (изтегли предложение, приложение – списък)

Вн.:Кмета на общината

23. Предложение относно промяна в подотделите, в които е предвиден добив на дървесина за задоволяване потребностите на местното население от снабдяване с дърва за огрев на преференциални цени през 2013 година (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

24. Предложение относно предоставяне на недвижими имоти – частна общинска собственост под наем за нуждите на парламентарно представени политически партии (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТ�?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК ХД 23.07.2013 г. от 16.00 часа
ПК МСНУОР 23.07.2013 г. от 16.30 часа
ПК УТКБОЕТ 23.07.2013 г. от 17.00 часа

ПК ОСЗГ 24.07.2013 г. от 16.00 часа
ПК БФ�?В 24.07.2013 г. от 17.00 часа

Коментари

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Елена, съгласно чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Елена, съгласно чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията.

До обсъждането на Наредбата в Общински съвет Елена предложения се приемат на e-mail: [email protected]

Наредба преместваеми обекти – проект /.doc/

Предложение и мотиви /.doc/

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 27.06.2013 г. (четвъртък), 14:15 часа

ДО
ОБЩ�?НСК�?ТЕ СЪВЕТН�?Ц�?,
КМЕТА НА ОБЩ�?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСК�?ТЕ НАМЕСТН�?Ц�?

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 27.06.2013 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно извър�?ване на вътре�?на компенсирана промяна между обекти по �?нвестиционната програма за капиталовите разходи на община Елена за 2013 година (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните училища в Република България за учебната 2013/2014 година (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на Основно училище „Христо Ботев” – с.Беброво в актуализирания списък на защитените училища в Република България за учебната 2013/2014 година (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТ�?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК БФ�?В 26.06.2013 г. от 16.00 часа
ПК ХД 26.06.2013 г. от 16.30 часа

Във връзка с постъпили запитвания, напомняме, че на основание чл.100, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, гражданите имат право да присъстват на откритите заседания на Общинския съвет и на неговите комисии.

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 18.06.2013 г. (вторник), 14:15 часа

ДО
ОБЩ�?НСК�?ТЕ СЪВЕТН�?Ц�?,
КМЕТА НА ОБЩ�?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСК�?ТЕ НАМЕСТН�?Ц�?

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 18.06.2013 г. (вторник) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2013 г. (изтегли предложение, проект за програма)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно изработване на общ устройствен план (ОУП) на община Елена (изтегли предложение, резюме на задание)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно гласуване на представителя на община Елена при вземане на ре�?ения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново на редовно годи�?но събрание (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно делегиране права на кмета на община Елена да упълномощи лицензирани лесовъди (горски надзиратели) да издават превозни билети за транспортиране на дървесина, добита от общинските горски територии (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно учредяване право на строеж – допълващо застрояване върху общинска земя в УП�? ХХ-176, кв.108 по плана на гр.Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно предоставяне на имот, публична общинска собственост, за безвъзмездно управление от Народно читалище „Съзнание – 2012” с.Яковци (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТ�?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК МСНУОР – 17.06.2013 г. от 16.00 часа
ПК ХД 17.06.2013 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ 17.06.2013 г. от 16.30 часа
ПК БФ�?В – 17.06.2013 г. от 16.30 часа
ПК УТКБОЕТ 17.06.2013 г. от 17.00 часа

Във връзка с постъпили запитвания, напомняме, че на основание чл.100, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, гражданите имат право да присъстват на откритите заседания на Общинския съвет и на неговите комисии.

Коментари