Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет Елена – 18.06.2013 г. (вторник), 14:15 часа

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 18.06.2013 г. (вторник), 14:15 часа

ДО
ОБЩ�?НСК�?ТЕ СЪВЕТН�?Ц�?,
КМЕТА НА ОБЩ�?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСК�?ТЕ НАМЕСТН�?Ц�?

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 18.06.2013 г. (вторник) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2013 г. (изтегли предложение, проект за програма)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно изработване на общ устройствен план (ОУП) на община Елена (изтегли предложение, резюме на задание)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно гласуване на представителя на община Елена при вземане на ре�?ения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново на редовно годи�?но събрание (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно делегиране права на кмета на община Елена да упълномощи лицензирани лесовъди (горски надзиратели) да издават превозни билети за транспортиране на дървесина, добита от общинските горски територии (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно учредяване право на строеж – допълващо застрояване върху общинска земя в УП�? ХХ-176, кв.108 по плана на гр.Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно предоставяне на имот, публична общинска собственост, за безвъзмездно управление от Народно читалище „Съзнание – 2012” с.Яковци (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТ�?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК МСНУОР – 17.06.2013 г. от 16.00 часа
ПК ХД 17.06.2013 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ 17.06.2013 г. от 16.30 часа
ПК БФ�?В – 17.06.2013 г. от 16.30 часа
ПК УТКБОЕТ 17.06.2013 г. от 17.00 часа

Във връзка с постъпили запитвания, напомняме, че на основание чл.100, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, гражданите имат право да присъстват на откритите заседания на Общинския съвет и на неговите комисии.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.