Новини от Елена » Общинска администрация

Архив на Общинска администрация

Майски празници в община Елена ‘2015 – програма

Програмата е актуална към дата 21.05.2015 г. При възникване на промени, изразяващи се във включване на нови събития или отпадане на такива, както и при промени в обявените начални часове или места, същите ще бъдат своевременно оповестявани.

Добавено е ново събитие – представяне на книгата „Дарители от Елена и Еленско с автор проф. Панайот Панайотов – на 22 май от 15:00 ч. в механа „Кьошето“

Програма на събитията в община Елена за м. май 2015 г. (формат .PDF)

Коментари

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Младши експерт „Гражданска защита и отбранително-мобилизационна подготовка“ в общинска администрация Елена

Списък на допуснатите кандидати до конкурс – тест и интервю за длъжността „Младши експерт „Гражданска защита и отбранително-мобилизационна подготовка“ в Дирекция „АПИО“ на общинска администрация

1.    ТИХОМИР ВАСКОВ ЗДРАВКОВ
2.    ИВО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
3.    МАРИЯ БЛАГОЕВА КОНДАКОВА
4.    ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕЕВА

Kонкурсът с допуснатите кандидати (тест и интервю) ще се проведе на 26.05.2015 г. от 14.00 ч. в зала 117 в сградата на общинската администрация.

Председател на комисията: Ивона Кънчева-Савова

Коментари

21 май – неработен, но присъствен ден за общинарите; неучебен – за учениците

Във връзка с участието на по-голямата част от служителите от общинската администрация в подготовката, организацията и провеждането на събитията, свързани с празника на град Елена, и тази година кметът на община Елена с нарочна заповед е обявил 21 май (четвъртък) – Ден на Светите равноапостоли Константин и Елена и Празник на град Елена – за неработен, но присъствен ден за общинарите.

Ръководителите на бюджетни звена могат, след съгласуване с кмета на общината, да издадат съответни вътрешни заповеди за обявяване на 21 май за неработен, но присъствен ден за техните служители, в случай че това не възпрепятства осъществяването на основните им функции.

Най-доволни ще бъдат учениците. 20 и 22 май така или иначе са неучебни дни за тях заради провеждането на националното външно оценяване след VII клас по български език и литература (на 20 май) и по математика (на 22 май). С отделна заповед кметът на община Елена, след съгласуване с Инспектората на МОН, е обявил 21 май за неучебен ден за всички училища на територията на общината. Така учениците, с изключение на седмокласниците, ще получат „неочаквана ваканция“ от сряда до неделя.

Според предварителната синоптична прогноза, за празничния ден можем да очакваме предимно слънчево време без валежи.

Допълнение: За по-голяма яснота публикуваме и сканираните оригинали на двете заповеди

Заповед № РД.02.05-305 / 11.05.2015 г. за обявяване на 21 май за неработен, но присъствен ден за общинската администрация в община Елена

Заповед № РД.02.05.310 / 12.05.2015 г. за обявяване на 21 май за неучебен ден за училищата на територията на община Елена

Коментари

Конкурс за длъжността „Директор на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски” гр. Елена”

 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с  чл. 8 , ал. 5от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № РД.02.05-636/11.11.2013 г. на Кмета на община Елена

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА Музей на Възраждането „Иларион Макариополски” гр. Елена”

Място на работа – Музей на Възраждането

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”;

Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата;

Професионален опит – 3 години в съответното професионално направление;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени;

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

Чуждоезикова подготовка;

Компютърна грамотност.

ІІ.Начин на провеждане на конкурса:

1. Защита на концепция за дейността и развитието на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски” гр. Елена за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

2. Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Заявление за участие;
  2. Документ за самоличност (копие);
  3. Документ за трудов стаж (копие);
  4. Професионална автобиография;
  5. Документ за завършено образование (копие);
  6. Свидетелство за съдимост;
  7. Концепция за дейността и развитието на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски”” гр. Елена за 5 годишен период, като подробно е разработена първата в пет екземпляра в запечатан и ненадписан плик (бройките са съобразени с членовете на комисията).

            Концепцията съдържа:

–          анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;

–          тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му музейната мрежа;

–          определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

–          мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

–          етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Документите на кандидатите и разработената от тях концепция се приемат в стая 204 на общинска администрация при младши експерт „КД” Соня Димитрова в срок до един месец след датата на публикуване на обявата.

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Коментари (1)

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Елена за 2014 г.

На основание чл.84, ал.2 и §122 от Закона за публичните финанси, община Елена организира публично обсъждане на проекта за бюджет за 2014 г. на 14 декември 2013 г. (събота, работен ден) от 14 ч. в Пленарната зала (западен вход) в сградата на общинската администрация в гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24.

Каним гражданите на общината, ръководителите на звена от бюджетната сфера, представители на фирми, неправителствени организации, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници и представители на медии да вземат участие в обсъждането и да направят своите предложения и препоръки за формирането на приходната част и разходването на бюджетните средства.

Обяснителна записка (формат .PDF)

Проект за приходна част (формат .PDF)

Проект за разходна част (формат .PDF)

Проект за мостово финансиране по проекти (формат .PDF)

Презентация (формат .PPS)

Коментари

Обявление № УТ.01.02-288 / 25.11.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-663 / 21.11.2013 година на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП – План за дворищна регулация) за имот пл. № 174 в кв. 16 по плана на с. Средни колиби – поставяне на неприложена източна дворищнорегулационна линия в съответствие със съществуващата на място имотна граница, затваряне на имота до строителната граница на юг и обособяване на нов самостоятелен УПИ за имот пл. № 174 – УПИ ІІ-174 (с режим на устройствена зона Жм) в кв. 16 по плана на с. Средни колиби.

Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 /п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Коментари

Конкурс за длъжността „Управител на Домашен социален патронаж” в Община Елена

ОБЩИНА ЕЛЕНА, ОБЛАСТ В. Търново, ул.”Иларион Макариополски” № 24,
На основание Заповед №РД.02.05-641/14.11.2013 г. и Заповед №РД.02.05-643/14.11.2013 г . на Кмета на Общината и чл. 90 – 94 от КТ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността „Управител на Домашен социален патронаж” в Община Елена
При следните изисквания и условия:
1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1. Област на дейност: Ръководство, организация и контрол дейността на домашен социален патронаж.
1.2. Описание на длъжността:
– Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на ДСП.
– Издирва, открива и записва в картотека нуждаещите се от социални услуги лица от Община Елена.
– Създава условия за нормална и ефективна работа на персонала, организира и разпределя работата според длъжностите им.
– Представлява институцията пред органи, организации и лица.
2. Кандидатите за длъжността да отговарят на следните условия:
1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”
2. Професионални направления – икономика или социални дейности.
3. Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
4. Компетентност за работа с потребители
5. Компютърна компетентност.
6. Да познава действащата нормативна уредба в областта на социалните дейности.
7. Като предимство се счита:
• Опит на ръководна длъжност.
• Опит в областта на социалното дело и стаж в социална институция.
• Участие в разработването и реализацията на програми и проекти
• Чуждоезикова подготовка
3. Конкурсът да се проведе на база:
• Тест;
• Събеседване.
Условия за провеждане:
• обявяване на конкурса;
• допускане на участниците до конкурс;
• класиране на кандидати от конкурсната комисия;
• обявяване на резултатите от класирането чрез изпращане на съобщение до всеки участник в конкурса.
4. Кандидатите да представят следните документи:
• Заявление за участие
• Документ за самоличност (копие)
• Образование и квалификация
• Професионален опит и трудов стаж
• Автобиография
• Свидетелство за съдимост
• Други документи по т. 2.7.
5. Документите на кандидатите да се приемат в стая 204 на общинска администрация от младши експерт „КД” Соня Димитрова в срок до един месец след датата на публикуване на настоящата обява.
6. При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
7. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Информационното табло в сградата на Общинска администрация на първия етаж и на интернет страницата на общината

Коментари

Обявление № УТ.01.02-267 / 11.11.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-635 / 11.011.2013 година на Кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

1. Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 000511 с начин на трайно ползване „Исторически паметник“ по КВС на землище с. Марян.

2. Инвестиционен проект за Мемориален комплекс „Казашки кръст“, фаза „технически проект“.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление № УТ.01.02-263 / 06.11.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), общена Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-656 / 04.11.2013 година на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи служебно изменение на улична регулация – премахване на проектна улица между О.Т. 102-103 и урегулиране на съществуващата улица в зоната на имот пл. № 504 в кв. 112 по плана на гр. Елена.

Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Коментари

Обявление № УТ.01.02-262 / 06.11.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-625 / 04.11.2013 година на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи служебно изменение на действащия ЗРП (ПУП – План за дворищна регулация) за парцел ХІV-504,505 в кв. 112 по плана на гр. Елена – без изравнени сметки по регулация, поставяне на неприложени дворищнорегулационни линии в съответствие със съществуващите на място имотни граници и обособяване на два нови самостоятелни УПИ за имоти пл. № № 504 и 505 – УПИ ХХІ-505 (с режим на застрояване на устройствена зона Жм) и УПИ ХХІІ-505 (без режим на застрояване) в кв. 112 по плана на гр. Елена.

Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Коментари

Обявление № УТ.01.02-261 / 06.11.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-627 / 04.11.2013 година на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи проект за изменение на действащия РП (ПУП – План за застрояване) за промяна режима на застрояване на парцел І „Кооперативна фурна“ в кв. 24 по плана на с. Дрента в УПИ І „За жилищно застрояване“ с показатели на устройствена зона Жм.

Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

       /п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА 

Коментари

Заповед № РД.02.05-624 / 04.11.2013 година на Кмета на община Елена

Със Заповед № РД.02.05-624 / 04.11.2013 г. Кметът на община Елена е одобрил резултатите от проведения на 29.10.2013 г.  търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в гр. Елена, ул. „Пърчевци“, съгласно Решение № 116 / 12.09.2013 г. на Общински съвет – гр. Елена.

Заповед № РД.02.05-624 / 04.11.2013 г. (формат .PDF)

Коментари

Заповед № РД.02.05-623 / 04.11.2013 г. на Кмета на община Елена

Със Заповед № РД.02.05-623 / 04.11.2013 г. Кметът на община Елена е одобрил резултатите от проведения на 29.10.2013 г.  търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в землището на с. Тодювци, съгласно Решение № 116 / 12.09.2013 г. на Общински съвет – гр. Елена.

Заповед № РД.02.05-623 / 04.11.2013 г. (формат .PDF)

Коментари

Заповед РД.02.05-606/28.10.2013 г.

На основание чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.63, ал2 от Закона за местните данъци и такси и чл.14, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.

Заповед РД.02.05-606 / формат .pdf /

приложение 1 / формат .pdf /

приложение 2 / формат .pdf /

Коментари

Заповед №РД.02.05.584/14.10.2013 г. на кмета на община Елена

Със Заповед №РД.02.05.584/14.10.2013 г. на кмета на община Елена във връзка с одобрен протокол на конкурсната комисия за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок до 10 години, кметът на община Елена е определил участниците спечелили конкурса.

Заповед №РД.02.05.584/14.10.2013 г. на кмета на община Елена./Формат.PDF/

Протокол за отдаване под наем на земи от ОПФ с публично оповестен конкурс. /Формат.PDF/

 

Коментари