Новини от Елена » Обявление № УТ.01.02-262 / 06.11.2013 г.

Обявление № УТ.01.02-262 / 06.11.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-625 / 04.11.2013 година на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи служебно изменение на действащия ЗРП (ПУП – План за дворищна регулация) за парцел ХІV-504,505 в кв. 112 по плана на гр. Елена – без изравнени сметки по регулация, поставяне на неприложени дворищнорегулационни линии в съответствие със съществуващите на място имотни граници и обособяване на два нови самостоятелни УПИ за имоти пл. № № 504 и 505 – УПИ ХХІ-505 (с режим на застрояване на устройствена зона Жм) и УПИ ХХІІ-505 (без режим на застрояване) в кв. 112 по плана на гр. Елена.

Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.