Новини от Елена » Конкурс за длъжността „Директор на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски” гр. Елена”

Конкурс за длъжността „Директор на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски” гр. Елена”

 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с  чл. 8 , ал. 5от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № РД.02.05-636/11.11.2013 г. на Кмета на община Елена

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА Музей на Възраждането „Иларион Макариополски” гр. Елена”

Място на работа – Музей на Възраждането

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”;

Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата;

Професионален опит – 3 години в съответното професионално направление;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени;

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

Чуждоезикова подготовка;

Компютърна грамотност.

ІІ.Начин на провеждане на конкурса:

1. Защита на концепция за дейността и развитието на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски” гр. Елена за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

2. Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие;
 2. Документ за самоличност (копие);
 3. Документ за трудов стаж (копие);
 4. Професионална автобиография;
 5. Документ за завършено образование (копие);
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Концепция за дейността и развитието на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски”” гр. Елена за 5 годишен период, като подробно е разработена първата в пет екземпляра в запечатан и ненадписан плик (бройките са съобразени с членовете на комисията).

            Концепцията съдържа:

–          анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;

–          тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му музейната мрежа;

–          определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

–          мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

–          етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Документите на кандидатите и разработената от тях концепция се приемат в стая 204 на общинска администрация при младши експерт „КД” Соня Димитрова в срок до един месец след датата на публикуване на обявата.

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

1 коментар »

 1. Гост написа:,

  14.12.2013 at 12:30

  Добавка ,Задължителни изисквания – ДА НЕ Е БИТОВ АЛКОХОЛИК ,КАТО ПРЕДИШНИЯТ ДИРЕКТОР !

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.