Новини от Елена » Обявление № УТ.01.02-288 / 25.11.2013 г.

Обявление № УТ.01.02-288 / 25.11.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-663 / 21.11.2013 година на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП – План за дворищна регулация) за имот пл. № 174 в кв. 16 по плана на с. Средни колиби – поставяне на неприложена източна дворищнорегулационна линия в съответствие със съществуващата на място имотна граница, затваряне на имота до строителната граница на юг и обособяване на нов самостоятелен УПИ за имот пл. № 174 – УПИ ІІ-174 (с режим на устройствена зона Жм) в кв. 16 по плана на с. Средни колиби.

Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 /п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.