Новини от Елена » Конкурс за длъжността „Управител на Домашен социален патронаж” в Община Елена

Конкурс за длъжността „Управител на Домашен социален патронаж” в Община Елена

ОБЩИНА ЕЛЕНА, ОБЛАСТ В. Търново, ул.”Иларион Макариополски” № 24,
На основание Заповед №РД.02.05-641/14.11.2013 г. и Заповед №РД.02.05-643/14.11.2013 г . на Кмета на Общината и чл. 90 – 94 от КТ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността „Управител на Домашен социален патронаж” в Община Елена
При следните изисквания и условия:
1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1. Област на дейност: Ръководство, организация и контрол дейността на домашен социален патронаж.
1.2. Описание на длъжността:
– Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на ДСП.
– Издирва, открива и записва в картотека нуждаещите се от социални услуги лица от Община Елена.
– Създава условия за нормална и ефективна работа на персонала, организира и разпределя работата според длъжностите им.
– Представлява институцията пред органи, организации и лица.
2. Кандидатите за длъжността да отговарят на следните условия:
1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”
2. Професионални направления – икономика или социални дейности.
3. Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
4. Компетентност за работа с потребители
5. Компютърна компетентност.
6. Да познава действащата нормативна уредба в областта на социалните дейности.
7. Като предимство се счита:
• Опит на ръководна длъжност.
• Опит в областта на социалното дело и стаж в социална институция.
• Участие в разработването и реализацията на програми и проекти
• Чуждоезикова подготовка
3. Конкурсът да се проведе на база:
• Тест;
• Събеседване.
Условия за провеждане:
• обявяване на конкурса;
• допускане на участниците до конкурс;
• класиране на кандидати от конкурсната комисия;
• обявяване на резултатите от класирането чрез изпращане на съобщение до всеки участник в конкурса.
4. Кандидатите да представят следните документи:
• Заявление за участие
• Документ за самоличност (копие)
• Образование и квалификация
• Професионален опит и трудов стаж
• Автобиография
• Свидетелство за съдимост
• Други документи по т. 2.7.
5. Документите на кандидатите да се приемат в стая 204 на общинска администрация от младши експерт „КД” Соня Димитрова в срок до един месец след датата на публикуване на настоящата обява.
6. При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
7. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Информационното табло в сградата на Общинска администрация на първия етаж и на интернет страницата на общината

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.