Новини от Елена » Обявление № УТ.01.02-261 / 06.11.2013 г.

Обявление № УТ.01.02-261 / 06.11.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-627 / 04.11.2013 година на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи проект за изменение на действащия РП (ПУП – План за застрояване) за промяна режима на застрояване на парцел І „Кооперативна фурна“ в кв. 24 по плана на с. Дрента в УПИ І „За жилищно застрояване“ с показатели на устройствена зона Жм.

Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

       /п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА 

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.