Новини от Елена » Обявление № УТ.01.02-263 / 06.11.2013 г.

Обявление № УТ.01.02-263 / 06.11.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), общена Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-656 / 04.11.2013 година на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи служебно изменение на улична регулация – премахване на проектна улица между О.Т. 102-103 и урегулиране на съществуващата улица в зоната на имот пл. № 504 в кв. 112 по плана на гр. Елена.

Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.