Новини от Елена » Обявление № УТ.01.02-267 / 11.11.2013 г.

Обявление № УТ.01.02-267 / 11.11.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-635 / 11.011.2013 година на Кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

1. Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 000511 с начин на трайно ползване „Исторически паметник“ по КВС на землище с. Марян.

2. Инвестиционен проект за Мемориален комплекс „Казашки кръст“, фаза „технически проект“.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.