Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет Елена – 20.12.2013 г. (петък), 14:15 часа

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 20.12.2013 г. (петък), 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 20.12.2013 г. (петък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между обекти по Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Елена за 2013 г. (изтегли предложение, приложение)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно одобряване план–сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2014 година (изтегли предложение, приложение 1, приложение 2, приложение 3, приложение 4)

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно промяна предназначение на имоти с начин на трайно ползване „училище” и „общежитие за ученици” в с.Дрента и с.Чакали (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 028004 по КВС на землище с. Дрента за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно удостояване на Стефан Неделчев Цанев с литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски” за философско-морализаторска поезия и проза” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Допълнително предложение относно промени в Решение № 137 / 26.10.2012 г. и Решение № 133 / 24.10.2013 г. на Общински съвет Елена (изтегли предложение, приложение 1, приложение 2)

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.