Новини от Елена » Предлагани промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена

Предлагани промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена

Във връзка с настъпили законодателни промени и с оглед прецизиране на някои текстове, се предлага изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена, както следва:

Изтегли Проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Елена

Изтегли Мотиви към Проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Елена

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Елена приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена на e-mail: [email protected] или в Центъра за информация и обслужване на гражданите в сградата на Община Елена на адрес : гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” №24.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.