Новини от Елена » Предлагани промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена

Предлагани промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена

Във връзка с настъпили законодателни промени, се предлага съответстващо изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, както следва:

§ 1. В чл.18 се правят следните изменения:
1. Създава се нова алинея 6 със следното съдържание:
„Освобождават се от такса за битови отпадъци като собственици и ползватели, молитвени домове и манастири, които се ползват за извършване на богослужение – собственост на всички регистрирани вероизповедания в страната, както и на поземлените имоти, върху които са построени.

Мотиви за предлаганото изменение:

Причини, които налагат приемането: Вследствие на настъпили промени в законодателната уредба на Република България, се налага промяна в подзаконовата нормативна уредба на общините. С ДВ бр. 101 от 2013 год. е изменен Закона за местните данъци и такси в частта, касаеща освобождаване от такса за битови отпадъци на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната. В тази връзка е необходимо привеждане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена в съответствие с действащото законодателство.

Цели, които се поставят: С изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена се цели постигане на съответствие с изискванията на Закона за местните данъци и такси.

Изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена не е пряко свързано с разходването на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, нито с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови: С приемането на настоящата редакция, Наредбата ще бъде приведена в съответствие с разпоредбите на нормативния акт от по–висока степен – Закона за местните данъци и такси. Ще намалеят приходите от такса „Битови отпадъци“, като това не се очаква да повлияе съществено върху постъпленията в общинския бюджет.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Доколкото настоящите промени се налагат във връзка с влезли в сила измененителни закони, които са съобразени с европейското законодателство, то същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Елена приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена на e-mail: [email protected] или в Центъра за информация и обслужване на гражданите в сградата на Община Елена на адрес : гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” №24.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.