Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет Елена – 25.07.2013 г. (четвъртък), 14:15 часа

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 25.07.2013 г. (четвъртък), 14:15 часа

ДО
ОБЩ�?НСК�?ТЕ СЪВЕТН�?Ц�?,
КМЕТА НА ОБЩ�?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСК�?ТЕ НАМЕСТН�?Ц�?

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25.07.2013 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. (изтегли предложение, отчет)

Вн.:Председател ОбС

2. Предложение относно Отчет за изпълнение на ре�?енията на Общински съвет Елена от общинската администрация за периода 01.01.2013 г. -30.06.2013 г. (изтегли предложение, отчет)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно извър�?ване на вътре�?ни компенсирани промени между обекти по �?нвестиционната програма за капиталови разходи на община Елена за 2013 година (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно промени по бюджета на община Елена за 2013 година (изтегли предложение, приложение 1, приложение 2, приложение 2-1, приложение 2-2, приложение 2-3)

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно приемане на Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание и спорта и социалния туризъм в община Елена (изтегли предложение, проект за програма)

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно приемане на План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики (2013-2014 г.) (изтегли предложение, проект за план – част 1, проект за план – част 2)

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2013 г. (изтегли предложение, проект за план)

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно приемане на Годи�?ен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2014 година в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011-205 г (изтегли предложение, проект за план)

Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2013 г. и откриване на търг за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2013 г. и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски земи в землището на с.Палици, с.Дебели рът, с.Марян и гр.Елена) (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с авансово плащане по проект „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортните съоръжения в гр.Елена, с.Константин и с.Майско и създаване на „Общностен център” в гр.Елена” по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година (изтегли предложение, проект за запис на заповед)

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно удължаване срока на договор за управление и определяне конкретен размер на месечното възнаграждение на управителя на „Балкан” ЕООД (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

13. Предложение относно освобождаване от длъжност на управителя на „Елена Автотранспорт” ЕООД – гр.Елена и избор на нов управител на дружеството (изтегли предложение)

Вн.:Председател ОбС

14. Предложение относно отмяна на Ре�?ение № 83 на Общински съвет – Елена за предоставяне на имот публична общинска собственост, за безвъзмездно управление от Народно читалище „Съзнание – 2012” с. Яковци (изтегли предложение)

Вн.:Председател ОбС

15. Предложение относно отказ за закупуване на недвижим имот, находящ се на ул.”Г.С.Раковски” № 3, УП�? V – 490, 491, отреден за Д�?П „Деню Георгиев”, в кв.15 по плана на гр.Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

16. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1 кV в землището на с.Буйновци, собственост на община Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

17. Предложение относно даване съгласие за изграждане на паметник в землището на с. Средни колиби и разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имоти №№ 050001 и 050026 по КВС на землище с. Средни колиби (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

18. Предложение относно даване разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план за Ел и ВиК захранване на имот № 074015 по КВС на землище с.Шилковци, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

19. Предложение относно даване на разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 180009 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

20. Предложение относно даване на разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 180031 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

21. Предложение относно даване на разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 212001 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

22. Предложение относно определяне на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата (изтегли предложение, приложение – списък)

Вн.:Кмета на общината

23. Предложение относно промяна в подотделите, в които е предвиден добив на дървесина за задоволяване потребностите на местното население от снабдяване с дърва за огрев на преференциални цени през 2013 година (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

24. Предложение относно предоставяне на недвижими имоти – частна общинска собственост под наем за нуждите на парламентарно представени политически партии (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТ�?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК ХД 23.07.2013 г. от 16.00 часа
ПК МСНУОР 23.07.2013 г. от 16.30 часа
ПК УТКБОЕТ 23.07.2013 г. от 17.00 часа

ПК ОСЗГ 24.07.2013 г. от 16.00 часа
ПК БФ�?В 24.07.2013 г. от 17.00 часа

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.