Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет Елена – 25.07.2013 г. (четвъртък), 14:15 часа

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 25.07.2013 г. (четвъртък), 14:15 часа

ДО
ОБЩ?НСК?ТЕ СЪВЕТН?Ц?,
КМЕТА НА ОБЩ?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСК?ТЕ НАМЕСТН?Ц?

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25.07.2013 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. (изтегли предложение, отчет)

Вн.:Председател ОбС

2. Предложение относно Отчет за изпълнение на ре?енията на Общински съвет Елена от общинската администрация за периода 01.01.2013 г. -30.06.2013 г. (изтегли предложение, отчет)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно извър?ване на вътре?ни компенсирани промени между обекти по ?нвестиционната програма за капиталови разходи на община Елена за 2013 година (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно промени по бюджета на община Елена за 2013 година (изтегли предложение, приложение 1, приложение 2, приложение 2-1, приложение 2-2, приложение 2-3)

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно приемане на Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание и спорта и социалния туризъм в община Елена (изтегли предложение, проект за програма)

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно приемане на План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики (2013-2014 г.) (изтегли предложение, проект за план – част 1, проект за план – част 2)

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2013 г. (изтегли предложение, проект за план)

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно приемане на Годи?ен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2014 година в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011-205 г (изтегли предложение, проект за план)

Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2013 г. и откриване на търг за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2013 г. и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски земи в землището на с.Палици, с.Дебели рът, с.Марян и гр.Елена) (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с авансово плащане по проект „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортните съоръжения в гр.Елена, с.Константин и с.Майско и създаване на „Общностен център” в гр.Елена” по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година (изтегли предложение, проект за запис на заповед)

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно удължаване срока на договор за управление и определяне конкретен размер на месечното възнаграждение на управителя на „Балкан” ЕООД (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

13. Предложение относно освобождаване от длъжност на управителя на „Елена Автотранспорт” ЕООД – гр.Елена и избор на нов управител на дружеството (изтегли предложение)

Вн.:Председател ОбС

14. Предложение относно отмяна на Ре?ение № 83 на Общински съвет – Елена за предоставяне на имот публична общинска собственост, за безвъзмездно управление от Народно читалище „Съзнание – 2012” с. Яковци (изтегли предложение)

Вн.:Председател ОбС

15. Предложение относно отказ за закупуване на недвижим имот, находящ се на ул.”Г.С.Раковски” № 3, УП? V – 490, 491, отреден за Д?П „Деню Георгиев”, в кв.15 по плана на гр.Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

16. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1 кV в землището на с.Буйновци, собственост на община Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

17. Предложение относно даване съгласие за изграждане на паметник в землището на с. Средни колиби и разре?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имоти №№ 050001 и 050026 по КВС на землище с. Средни колиби (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

18. Предложение относно даване разре?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план за Ел и ВиК захранване на имот № 074015 по КВС на землище с.Шилковци, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

19. Предложение относно даване на разре?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 180009 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

20. Предложение относно даване на разре?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 180031 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

21. Предложение относно даване на разре?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 212001 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

22. Предложение относно определяне на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата (изтегли предложение, приложение – списък)

Вн.:Кмета на общината

23. Предложение относно промяна в подотделите, в които е предвиден добив на дървесина за задоволяване потребностите на местното население от снабдяване с дърва за огрев на преференциални цени през 2013 година (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

24. Предложение относно предоставяне на недвижими имоти – частна общинска собственост под наем за нуждите на парламентарно представени политически партии (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТ?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК ХД 23.07.2013 г. от 16.00 часа
ПК МСНУОР 23.07.2013 г. от 16.30 часа
ПК УТКБОЕТ 23.07.2013 г. от 17.00 часа

ПК ОСЗГ 24.07.2013 г. от 16.00 часа
ПК БФ?В 24.07.2013 г. от 17.00 часа

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.