Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет Елена – 24.10.2013 г. (четвъртък), 14:15 часа

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 24.10.2013 г. (четвъртък), 14:15 часа

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 24.10.2013 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между обекти по Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Елена за 2013 година.

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01380 от 26.06.2013 година.

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 година.

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/226/00318 от 15.04.2013 година.

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01126 от 03.10.2012 година.

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 година.

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно даване съгласие за обезпечаване на задължение на „Елена автотранспорт” ЕООД към ТД на НАП Велико Търново чрез вписване на възбрана върху недвижим имот, собственост на дружеството.

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2014 г.

Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно увеличаване капацитета на социална услуга „Защитено жилище за лица с умствено изоставане – с.Илаков рът”.

Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно даване съгласие за осигуряване на средства за трудово възнаграждение на управителя и гориво за отоплителен сезон 2013-2014 г. за „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов”-Елена” ЕООД от общинския бюджет.

Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно внасяне на искане от кмета на общината до началника на Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново за разрешаване формирането на две слети паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2013/2014 година в ОУ „Христо Ботев” с.Беброво и даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти.

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно промяна статута на имот, публична общинска собственост в частна и учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Съзнание-2012” с.Яковци.

Вн.:Кмета на общината

13. Предложение относно определяне представители на община Елена в сдружение „Асоциация на общини със седалища и територии на културно-историческо наследство”.

Вн.:Кмета на общината

14. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1кV в землището на гр.Елена, собственост на община Елена.

Вн.:Кмета на общината

15. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 036064 по КВС на землище с. Беброво за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”.

Вн.:Кмета на общината

16. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за ВиК захранване на имоти №№ 234007 и 234009 по КВС на землище с. Беброво.

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА Заседания на постоянните комисии: ПК ХД 22.10.2013 г. от 16.00 часа ПК МСНУОР 22.10.2013 г. от 16.30 часа ПК УТКБОЕТ 22.10.2013 г. от 17.00 часа ПК ОСЗГ 23.10.2013 г. от 16.00 часа ПК БФИВ 23.10.2013 г. от 16.30 часа

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.