Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет Елена – 12.09.2013 г. (четвъртък), 14:15 часа

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 12.09.2013 г. (четвъртък), 14:15 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 12.09.2013 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена за първото шестмесечие на 2013 г.

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 г. в части „Имоти, които община Елена има намерение да продаде“ и „Имоти, върху които община Елена има намерение за учреди отстъпено право на строеж“

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно потвърждаване, че дейностите по проект за кандидатстване пред Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) – мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”: „Ремонт и реконструкция на обществена сграда за предоставяне на културни услуги – Народно Читалище „Напредък – Елена – 1863” – гр. Елена, за подобряване и обогатяване на предлаганите услуги”, отговарят на приоритетите в Общински план за развитие на община Елена за периода 2007-2013 г.

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно промяна в счетоводната политика на „Елена автотранспорт” ЕООД за финансовата 2013 година и даване на съгласие за обезпечаване на задължение към НАП.

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно приемане на начален баланс на „Общински имоти-Елена” ЕООД в ликвидация

Вн.:Председател на ОбС

6. Предложение относно обявяване на търг с тайно наддаване, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 02498.358.16 в с. Балуци, застроен ПИ с идентификатор 27190.304.2 в гр.Елена, ул.”Пърчевци”, застроен имот № 033105 в землище с.Тодювци, м.Драгановци.

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно внасяне на искане от кмета на общината до началника на Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново за разрешаване формирането на две самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2013/2014 година в ОУ „Отец Паисий” с. Константин и даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно разрешаване формирането на паралелки от І до ХІІ клас по изключения от минималния брой на учениците в паралелките за учебната 2013/2014 година в СОУ „Иван Николов Момчилов” гр. Елена, ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ„Отец Паисий” с. Константин и ОУ „Христо Ботев” с. Беброво и даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните разходни стандарти.

Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на община Елена от републиканската и областната транспортни схеми.

Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 081027 по КВС на землище с. Костел за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”.

Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно учредяване на възмездно право на пристрояване върху 15 кв. м. общинска земя, към сграда, построена в УПИ XVII- 1098 кв. 54 по плана на гр. Елена.

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК ХД 10.09.2013 г. от 16.00 часа
ПК УТКБОЕТ 10.09.2013 г. от 16.30 часа

ПК БФИВ 11.09.2013 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ 11.09.2013 г. от 16.30 часа

 

 

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.