Новини от Елена » Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор, включително контрол при актуване на изпълнените видове и количества СМР, при реализиране на проекти от община Елена

Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор, включително контрол при актуване на изпълнените видове и количества СМР, при реализиране на проекти от община Елена

Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор, включително контрол при актуване на изпълнените  видове и количества СМР, при реализиране на проекти от община Елена, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции / проекти, както следва:
– Обособена позиция (ОП) № 1: Упражняване на строителен надзор, включително контрол при актуване на изпълнените  видове и количества СМР, при реализиране на проект № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”.
– ОП № 2: Упражняване на строителен надзор, включително контрол при актуване на изпълнените  видове и количества СМР, при реализиране на проект № 04/321/01380 „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр. Елена”.
– ОП № 3: Упражняване на строителен надзор, включително контрол при актуване на изпълнените  видове и количества СМР, при реализиране на проект № 04/226/00318 „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от община Елена чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно видеонаблюдение”.

Документация /.zip /

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.