Новини от Елена » Обявление № УТ.01.02-239/27.09.2013г.

Обявление № УТ.01.02-239/27.09.2013г.

На основание чл.6, ал.9 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), община Елена осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2  към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, относно  Инвестиционно предложение за изграждане на «Административно-търговски комплекс», с местоположение ПИ № 129001 в землището на гр. Елена, община Елена с Възложител – Борис Петров Симеонов, гр. София, ул. Княз Ал. Батенберг № 16.

Документацията е на разположение в стая 306 всеки работен ден, четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на община Елена, за всички желаещи да се запознаят и да изразят мнения, възражения или препоръки относно инвестиционното намерение.
Настоящото обявление да бъде поставено на таблото за информация на гражданите в община Елена.

/п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.