Новини от Елена » Община Елена открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана по проект „Подобряване процесите на стратегическото планиране и механизмите за неговото наблюдение в община Елена”

Община Елена открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана по проект „Подобряване процесите на стратегическото планиране и механизмите за неговото наблюдение в община Елена”

Община Елена набира оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на анализи, стратегически документи и методика за наблюдение прилагането на политики, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Изготвяне на последваща оценка на ОПР на община Елена за периода 2007-2013 г.;
Обособена позиция 2: Разработване на анализ относно социално-икономическото развитие на община Елена, в т.ч. SWOT анализ, с оглед разработване на ОПР за периода 2014-2020 г.;
Обособена позиция 3: Изготвяне на ОПР на община Елена за периода 2014-2020 г.;
Обособена позиция 4: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Елена;
Обособена позиция 5: Разработване и въвеждане на методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОПР 2014-2020 на община Елена,  по проект „Подобряване процесите на стратегическото планиране и механизмите за неговото наблюдение в община Елена”, Договор №  13-13-119/13.11.2013 г., по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, по бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансиран от Европейския социален фонд и националния бюджет”.

Уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки 9024373.

Документация за участие в процедурата /Формат.ZIP/

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.