Новини от Елена » Съобщение до участниците в обществена поръчка Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, за зимен експлоатационен сезон от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.”

Съобщение до участниците в обществена поръчка Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, за зимен експлоатационен сезон от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.”

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомявамe, че назначената със Заповед № РД.02.05-646/18.11.2013 г на кмета на община Елена Комисия, на 10 декември 2013 г. (вторник) в 9:30 часа, в стая 211 на Община Елена, ще отвори ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя в обществената поръчка.
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.