Новини от Елена » Съобщение до участниците в обществена поръчка с предмет: “Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст, живеещи в населени места без съответно училище, до средищните училища в най-близките населени места на територията на Община Елена – учебна година 2013-2014 – до 31.12.2014 г.”

Съобщение до участниците в обществена поръчка с предмет: “Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст, живеещи в населени места без съответно училище, до средищните училища в най-близките населени места на територията на Община Елена – учебна година 2013-2014 – до 31.12.2014 г.”

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомявамe, че назначената със Заповед РД.02.05-657/21.11.2013 г. на кмета на община Елена Комисия, на 06 декември 2013 г. (петък) в 9:30 часа, в стая 211 на Община Елена, ще отвори ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя в обществената поръчка.
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.