Новини от Елена » СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: “Определяне изпълнител за инженеринг – проектиране работен проект, строителство, вкл. упражняване на авторски надзор по време на строителството, на обекти на територията на община Елена

СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: “Определяне изпълнител за инженеринг – проектиране работен проект, строителство, вкл. упражняване на авторски надзор по време на строителството, на обекти на територията на община Елена

СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: “Определяне изпълнител за инженеринг – проектиране работен проект, строителство, вкл. упражняване на авторски надзор по време на строителството, на обекти на територията на община Елена:
1. Укрепване на път VTR 1080 /ІІІ-662/, с. Тодювци при км 3+300;
2. Укрепване на път VTR 2070 /II-53/, с. Руховци при км 0+500”.
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомявамe, че назначената със Заповед № РД.02.05-470 от 12.08.2013 г. на кмета на община Елена Комисия, на 13 септември 2013 г. (петък) в 15:00 часа, в стая 211 на Община Елена, ще отвори ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя в обществената поръчка.
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.