Новини от Елена » Обявление № УТ.01.02-229 / 12.09.2013 г.

Обявление № УТ.01.02-229 / 12.09.2013 г.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-434 / 31.07.2013 г. на кмета на община Елена е разрешено да се изработи служебно изменение на действащия РП (ПУП – План за дворищна регулация) за парцел VІ-46 в кв. 9 по плана на с. Тодювци – поставяне на неприложена западна дворищнорегулационна линия в съответствие с имотната граница на имот пл. № 46 по кадастрален и регулационен план, одобрен със Заповед № 5290 / 31.10.1956 година на ОНС гр. В. Търново, и обособяване на нов самостоятелен УПИ за имот пл. № 46 – УПИ ХІV-46 (нов) в кв. 9 по плана на с. Тодювци.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 /п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.