Новини от Елена » Обявление № УТ.01.02-192 / 01.08.2013 г.

Обявление № УТ.01.02-192 / 01.08.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-437 / 31.07.2013 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи Работен устройствен план за допълващо застрояване в дъното на УПИ ІV-866, свързано застроено към УПИ V-867, УПИ VІІІ-869, УПИ ІХ-864„а” и УПИ ІІІ-865„а”, всичките в кв. 49 по плана на гр. Елена.

Заповедта на подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.