Новини от Елена » Обявление УТ.01.02-193 / 01.08.2013 г.

Обявление УТ.01.02-193 / 01.08.2013 г.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-436/ 31.07.2013 г. на кмета на община Елена е разрешено да се изработи Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 101132 (с начин на трайно ползване „Др. селищна територия”) по КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – за „Ниско свободно жилищно застрояване”, с показатели на устройствена зона Жм.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА


RSS за коментарите

Публикувайте коментар.