Новини от Елена » Обявление № УТ.01.02-221 / 03.09.2013 г.

Обявление № УТ.01.02-221 / 03.09.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-508 / 03.09.2013 г. на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

1. Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 212001 с начин на трайно ползване „Овцеферма” по КВС на землище гр. Елена – определяне на ново конкретно предназначение на имота – за „Ниско свободно жилищно застрояване” с показатели на устройствена зона Жм.

2. Инвестиционен проект за жилищна сграда, фаза „технически проект”.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

 

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.