Новини от Елена » Обявление № УТ.01.02-230 / 12.09.2013 г.

Обявление № УТ.01.02-230 / 12.09.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-435 / 31.07.2013 г. на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи служебно изменение на улична регулация между О.Т. 46-47, в зоната на имот пл. № 46 по плана на с. Тодювци – като уличнорегулационната линия се постави по съществуваща имотна граница.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.