Новини от Елена » Обществени поръчки

Архив на Обществени поръчки

Удължаване на срока за подаване на оферти за ремонт на общинската пътна мрежа

Коментари

Община Елена обявява oбществена поръчка за доставка на хранителни продукти

Община Елена обявява открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Радост” – гр. Елена, ЦДГ „Приказен свят” – с. Майско, ЦДГ „Щастливо детство” – с. Константин, ЦДГ „Вяра, Надежда и Любов” – с. Беброво, ЦДГ „Мир” – с. Палици /и филиал в с. Каменари/, Детска ясла – гр. Елена, Дома�?ен социален патронаж – гр. Елена, Защитено жилище – с. �?лаков рът и Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда” – с. �?лаков рът”.

Документация за участие в процедурата/Формат.ZIP/

Коментари

Разяснения към участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Елена

Разяснения към участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Елена.

Относно: Обществена поръчка с обект: „Услуга”, предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, третиране на твърди битови отпадъци в депо на територията на община Елена, поддържане на зелени площи”.

Във връзка с постъпило запитване към документацията за участие, вх. № РД.02.18-331/04.07.2013 г. даваме следните допълнителни разяснения:

Въпрос 1. В обявлението е посочено, че участниците следва за представят списък на основните договори, изпълнени през последните три години, като минималните изисквания на Възложителя са през последните три години, участниците да са изпълнили три договора с предмет сходен на настоящата обществена поръчка. Моля да направите разяснение как трябва да бъде тълкувано изискването „изпълнени три договора”?

Отговор: Предвид изпълнението на задълженията по договор с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка чрез периодично повтарящи се, еднородни престации, за «изпълнени договори» следва да се считат както такива, чийто срок на изпълнение е изтекъл през последните три години, така и договори, намиращи се в процес на изпълнение, които са сключени с начална дата в рамките на последните три години.

Коментари

ДОКУМЕНТАЦ�?Я ЗА УЧАСТ�?Е в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез прилагане на опростени правила, за изпълнение на инженеринг с предмет: „Определяне изпълнител за инженеринг – проектиране работен проект, строителство, вкл. упражняване на авторски надзор по време на строителството, на обекти на територията на община Елена:

ДОКУМЕНТАЦ�?Я ЗА УЧАСТ�?Е
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез прилагане на опростени правила, за изпълнение на инженеринг с предмет:
„Определяне изпълнител за инженеринг – проектиране работен проект, строителство, вкл. упражняване на авторски надзор по време на строителството, на обекти на територията на община Елена:

1. Укрепване на път VTR 1080 /ІІІ-662/, с. Тодювци при км 3+300;
2. Укрепване на път VTR 2070 /II-53/, с. Руховци при км 0+500”.

Документация за участие /.zip/

Коментари

Обществена поръчка, чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: „Ремонт общински пътища на територията на Община Елена, по обекти и стойности, съгласно �?нвестиционните програми за финансиране на капиталови разходи на община Елена за 2013 г. и 2014 г.”

Коментари

Обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Елена

Община Елена обявява открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, третиране на твърди битови отпадъци в депо на територията на община Елена, поддържане на зелени площи”.

Документация за участие в процедурата /.zip/

Коментари

Уведомление за отваряне на ценови оферти

Във връзка с чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и ре�?ение на комисията отразено в Протокол № 1 от 07.06.2013 г., на 10.06.2013 г. (понеделник) в 10:00 часа, в стая 211 на Община Елена, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: „�?збор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите от общинска администрация в Община Елена по Дейност 3 – Компютърни и информационни технологии в администрацията, Дейност 4 – Обучения за подготовка по английски език – Ниво А1 и Дейност 5 – Обучения на служителите по ключови компетентности по проект „Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност”, Договор № А12-22-58/18.04.2013 г. по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на чове�?ките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07”, съфинансиран от Европейския социален фонд и националния бюджет”.
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

Коментари

Община Елена открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана по проект „Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност”

Община Елена набира оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с предмет: ,,�?збор на изпълнител  за дейности за информация и публичност по проект „Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност”, Договор № А12-22-58/18.04.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на чове�?ките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07”, съфинансиран от Европейския социален фонд и националния бюджет”.

Уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки 9016012.

Документация за участие в процедурата /Формат.ZIP/

Коментари

Община Елена открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана по проект „Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност”

Община Елена набира оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с предмет: �?збор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите от общинска администрация в Община Елена по Дейност 3 – Компютърни и информационни технологии в администрацията, Дейност 4 – Обучения за подготовка по английски език – Ниво 1 и Дейност 5 – Обучения на служителите по ключови компетентности по проект „Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност”, Договор № А12-22-58/18.04.2013 г. по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на чове�?ките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07”, съфинансиран от Европейския социален фонд и националния бюджет”.

Уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки 9015940

Документация за участие /Формат.ZIP/

Коментари

Ре�?ение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „�?зпълнение на строително – монтажни работи, вкл. доставка и монтаж на изделия и съоръжения, за реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. – № 04/322/00461 „Обновяване и развитие на населените места в община Елена”, открита с Ре�?ение № РД.02.12-68/05.04.2013 г. на кмета на община Елена.

ДО ЗА�?НТЕРЕСОВАН�?ТЕ КАНД�?ДАТ�? ЗА УЧАСТ�?Е В ПРОЦЕДУРАТА

Уведомяваме Ви, че с Ре�?ение № РД.02.12-89/10.05.2013 година, кметът на община Елена, на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), прекратява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „�?зпълнение на строително – монтажни работи, вкл. доставка и монтаж на изделия и съоръжения, за реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. – № 04/322/00461 „Обновяване и развитие на населените места в община Елена”, открита с Ре�?ение № РД.02.12-68/05.04.2013 г.

Във връзка с чл. 39, ал. 5 от ЗОП, заинтересованите кандидати да предоставят информация за банкова сметка, по която да бъдат възстановени направените разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата.

Ре�?ение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=540576&newver=2.

Коментари

Уведомление за отваряне на ценови оферти

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки на 09.05.2013 г. (четвъртък) в 10:00 часа, в стая 211 на Община Елена, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: “Дейности за информация и публичност”, по проект „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос I ”Добро управление”, Приоритет 1.1, ”Ефективна структура на държавната администрация” Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04/, регистрационен номер на договора 12-11-46/09.10.2012 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

Коментари

Уведомление за отваряне на ценови оферти

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки на 08.05.2013 г. (сряда) в 10:00 часа, в стая 211 на Община Елена, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: “�?звър�?ване на функционални анализи в общините Елена и Лясковец и провеждане на съпътстващи обучения, свързани с провеждания функционален анализ, разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи, оптимизиране на структурите и подобряване на организацията, работните процеси и координацията в административните структури”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос I ”Добро управление”, Приоритет 1.1, ”Ефективна структура на държавната администрация” Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04/, регистрационен номер на договора 12-11-46 /09.10.2012 г. по проект „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

Коментари

Основно училище „Христо Ботев“ – с. Беброво, община Елена открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана, с предмет: „Ремонт на Основно училище “Христо Ботев” – с. Беброво, община Елена”

ОСНОВНО УЧ�?Л�?ЩЕ „ХР�?СТО БОТЕВ”

Община Елена, 5084 с. Беброво, ул. „Трета” № 8, e-mail: [email protected]

изх. № 187(1)/30.04.2013 г.

ДОПЪЛН�?ТЕЛНА �?НФОРМАЦ�?Я ДО ЗА�?НТЕРЕСОВАН�?ТЕ Л�?ЦА,

участници в процедура за възлагане на обществена, чрез

публикуване на публична покана – ID 9014889 в РОП, с предмет:

„Ремонт на Основно училище “Христо Ботев” – с. Беброво, община Елена”

УВАЖАЕМ�? УЧАСТН�?Ц�? В ПРОЦЕДУРАТА,

Във връзка с постъпили устни запитвания към документацията за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на публична покана, Ви даваме следната допълнителна информация и разяснения към предоставената количествена сметка:

– По т. 7: Доставка и монтаж врати класни стаи 90/200 – да се предвидят и остойностяват дървени врати;

– По т. 20: Вън�?но боядисване с фасаген – вън�?ното боядисване на фасадите да се предвиди и остойностява вън�?но боядисване с цветна силикатна боя;

– По т. т. 21, 22, 23 и 24: Доставка и монтаж PVC дограма (различни размери) – да се предвиди и остойностява доставка и монтаж PVC дограма 5 камерна „златен дъб”;

– По т. 25, 26 и 27: Доставка и монтаж PVC входна врата (различни размери) – да се предвиди и остойностява доставка и монтаж алуминиева входна врата;

– По т. 31: Ремонт стъпала към училище – да се предвиди и остойностява пренареждане и подмяна на счупени плочи.

Прилагаме количествена сметка с отразени, дадените указания, като при изготвяне на офертата си следва да се съобразите с актуализираното приложение.

С уважение,                        /п/

СТЕЛ�?АНА ПЕТКОВА – ДОБРЕВА

Директор

Документи:

Документи ОУ Беброво / формат .ZIP /

Количествено стойностна сметка / формат .xls – excel /

Коментари

Община Елена стартира открита процедура с опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: �?зпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УП�? ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена.

Документи:

основни /формат .zip/ АРХ�?ТЕКТУРА /формат .zip/ ВиК /формат .zip/ ЕЛЕКТРО /формат .zip/ ЕНЕРГ�?ЙНА ЕФЕКТ�?ВНОСТ /формат .zip/ КОНСТРУКЦ�?�? /формат .zip/ ОБЩ�? /формат .zip/ ОВ /формат .zip/ ПБЗ /формат .zip/

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-325/23 май 2013 г. на кмета на Община Елена, уведомява заинтересованите, че на 24 юни 2013 г. (понеделник) в 14:00 часа, в стая 211 на Община Елена, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, в обществена поръчка с предмет: “�?зпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УП�? ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”.
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

Коментари

Основно училище „Христо Ботев“ – с. Беброво, община Елена открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана, с предмет: „Ремонт на Основно училище “Христо Ботев” – с. Беброво, община Елена”

СЪОБЩЕН�?Е ДО ЗА�?НТЕРЕСОВАН�?ТЕ Л�?ЦА

Основно училище „Христо Ботев” – с. Беброво, община Елена, в качеството на Възложител на обществена поръчка по реда на глава Осма „а” от Закона за обществените поръчки, чрез публикуване на публична покана, уведомява заинтересованите лица, че поради технически проблем оттегля публикуваните документи за възлагане изпълнението на строителство с предмет: „Ремонт на Основно училище “Христо Ботев” – с. Беброво, община Елена”. Процедурата ще бъда стартирана отново в най-кратки срокове, като информация за това ще може да бъде намерена тук.

СТЕЛ�?АНА ПЕТКОВА – ДОБРЕВА Директор на Основно училище “Христо Ботев” – с. Беброво

Коментари