Новини от Елена » Уведомление за отваряне на ценови оферти

Уведомление за отваряне на ценови оферти

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки на 08.05.2013 г. (сряда) в 10:00 часа, в стая 211 на Община Елена, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: “?звър?ване на функционални анализи в общините Елена и Лясковец и провеждане на съпътстващи обучения, свързани с провеждания функционален анализ, разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи, оптимизиране на структурите и подобряване на организацията, работните процеси и координацията в административните структури”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос I ”Добро управление”, Приоритет 1.1, ”Ефективна структура на държавната администрация” Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04/, регистрационен номер на договора 12-11-46 /09.10.2012 г. по проект „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.