Новини от Елена » Община Елена открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана по проект „Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност”

Община Елена открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана по проект „Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност”

Община Елена набира оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с предмет: ?збор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите от общинска администрация в Община Елена по Дейност 3 – Компютърни и информационни технологии в администрацията, Дейност 4 – Обучения за подготовка по английски език – Ниво 1 и Дейност 5 – Обучения на служителите по ключови компетентности по проект „Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност”, Договор № А12-22-58/18.04.2013 г. по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на чове?ките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07”, съфинансиран от Европейския социален фонд и националния бюджет”.

Уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки 9015940

Документация за участие /Формат.ZIP/

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.