Новини от Елена » Обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Елена

Обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Елена

Община Елена обявява открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, третиране на твърди битови отпадъци в депо на територията на община Елена, поддържане на зелени площи”.

Документация за участие в процедурата /.zip/

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.