Новини от Елена

Ре?ение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „?зпълнение на строително – монтажни работи, вкл. доставка и монтаж на изделия и съоръжения, за реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. – № 04/322/00461 „Обновяване и развитие на населените места в община Елена”, открита с Ре?ение № РД.02.12-68/05.04.2013 г. на кмета на община Елена.

ДО ЗА?НТЕРЕСОВАН?ТЕ КАНД?ДАТ? ЗА УЧАСТ?Е В ПРОЦЕДУРАТА

Уведомяваме Ви, че с Ре?ение № РД.02.12-89/10.05.2013 година, кметът на община Елена, на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), прекратява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „?зпълнение на строително – монтажни работи, вкл. доставка и монтаж на изделия и съоръжения, за реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. – № 04/322/00461 „Обновяване и развитие на населените места в община Елена”, открита с Ре?ение № РД.02.12-68/05.04.2013 г.

Във връзка с чл. 39, ал. 5 от ЗОП, заинтересованите кандидати да предоставят информация за банкова сметка, по която да бъдат възстановени направените разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата.

Ре?ение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=540576&newver=2.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.