Новини от Елена

Община Елена стартира открита процедура с опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: ?зпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УП? ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена.

Документи:

основни /формат .zip/ АРХ?ТЕКТУРА /формат .zip/ ВиК /формат .zip/ ЕЛЕКТРО /формат .zip/ ЕНЕРГ?ЙНА ЕФЕКТ?ВНОСТ /формат .zip/ КОНСТРУКЦ?? /формат .zip/ ОБЩ? /формат .zip/ ОВ /формат .zip/ ПБЗ /формат .zip/

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-325/23 май 2013 г. на кмета на Община Елена, уведомява заинтересованите, че на 24 юни 2013 г. (понеделник) в 14:00 часа, в стая 211 на Община Елена, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, в обществена поръчка с предмет: “?зпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УП? ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”.
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.