Новини от Елена » Разяснения към участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Елена

Разяснения към участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Елена

Разяснения към участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Елена.

Относно: Обществена поръчка с обект: „Услуга”, предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, третиране на твърди битови отпадъци в депо на територията на община Елена, поддържане на зелени площи”.

Във връзка с постъпило запитване към документацията за участие, вх. № РД.02.18-331/04.07.2013 г. даваме следните допълнителни разяснения:

Въпрос 1. В обявлението е посочено, че участниците следва за представят списък на основните договори, изпълнени през последните три години, като минималните изисквания на Възложителя са през последните три години, участниците да са изпълнили три договора с предмет сходен на настоящата обществена поръчка. Моля да направите разяснение как трябва да бъде тълкувано изискването „изпълнени три договора”?

Отговор: Предвид изпълнението на задълженията по договор с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка чрез периодично повтарящи се, еднородни престации, за «изпълнени договори» следва да се считат както такива, чийто срок на изпълнение е изтекъл през последните три години, така и договори, намиращи се в процес на изпълнение, които са сключени с начална дата в рамките на последните три години.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.