Новини от Елена » Уведомление за отваряне на ценови оферти

Уведомление за отваряне на ценови оферти

Във връзка с чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и ре?ение на комисията отразено в Протокол № 1 от 07.06.2013 г., на 10.06.2013 г. (понеделник) в 10:00 часа, в стая 211 на Община Елена, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: „?збор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите от общинска администрация в Община Елена по Дейност 3 – Компютърни и информационни технологии в администрацията, Дейност 4 – Обучения за подготовка по английски език – Ниво А1 и Дейност 5 – Обучения на служителите по ключови компетентности по проект „Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност”, Договор № А12-22-58/18.04.2013 г. по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на чове?ките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07”, съфинансиран от Европейския социален фонд и националния бюджет”.
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.