Новини от Елена » Община Елена открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана по проект „Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност”

Община Елена открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана по проект „Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност”

Община Елена набира оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с предмет: ,,?збор на изпълнител  за дейности за информация и публичност по проект „Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност”, Договор № А12-22-58/18.04.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на чове?ките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07”, съфинансиран от Европейския социален фонд и националния бюджет”.

Уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки 9016012.

Документация за участие в процедурата /Формат.ZIP/

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.