Новини от Елена » Основно училище „Христо Ботев“ – с. Беброво, община Елена открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана, с предмет: „Ремонт на Основно училище “Христо Ботев” – с. Беброво, община Елена”

Основно училище „Христо Ботев“ – с. Беброво, община Елена открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана, с предмет: „Ремонт на Основно училище “Христо Ботев” – с. Беброво, община Елена”

ОСНОВНО УЧ?Л?ЩЕ „ХР?СТО БОТЕВ”

Община Елена, 5084 с. Беброво, ул. „Трета” № 8, e-mail: [email protected]

изх. № 187(1)/30.04.2013 г.

ДОПЪЛН?ТЕЛНА ?НФОРМАЦ?Я ДО ЗА?НТЕРЕСОВАН?ТЕ Л?ЦА,

участници в процедура за възлагане на обществена, чрез

публикуване на публична покана – ID 9014889 в РОП, с предмет:

„Ремонт на Основно училище “Христо Ботев” – с. Беброво, община Елена”

УВАЖАЕМ? УЧАСТН?Ц? В ПРОЦЕДУРАТА,

Във връзка с постъпили устни запитвания към документацията за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на публична покана, Ви даваме следната допълнителна информация и разяснения към предоставената количествена сметка:

– По т. 7: Доставка и монтаж врати класни стаи 90/200 – да се предвидят и остойностяват дървени врати;

– По т. 20: Вън?но боядисване с фасаген – вън?ното боядисване на фасадите да се предвиди и остойностява вън?но боядисване с цветна силикатна боя;

– По т. т. 21, 22, 23 и 24: Доставка и монтаж PVC дограма (различни размери) – да се предвиди и остойностява доставка и монтаж PVC дограма 5 камерна „златен дъб”;

– По т. 25, 26 и 27: Доставка и монтаж PVC входна врата (различни размери) – да се предвиди и остойностява доставка и монтаж алуминиева входна врата;

– По т. 31: Ремонт стъпала към училище – да се предвиди и остойностява пренареждане и подмяна на счупени плочи.

Прилагаме количествена сметка с отразени, дадените указания, като при изготвяне на офертата си следва да се съобразите с актуализираното приложение.

С уважение,                        /п/

СТЕЛ?АНА ПЕТКОВА – ДОБРЕВА

Директор

Документи:

Документи ОУ Беброво / формат .ZIP /

Количествено стойностна сметка / формат .xls – excel /

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.