Новини от Елена » Общински съвет

Закриват кметствата в Каменари и Палици

В първото заседание на новия Общински съвет в Елена участваха всички общински съветници – девет от ГЕРБ и осем от БСП. Те трябва�?е да вземат ре�?ение по проблем, предизвестен от промените в ЗАТУРБ – да закрият две кметства в общината, в които населението е под 350 ду�?и.
По силата на �?зборния кодекс в Каменари и Палици няма�?е избор на кметове. Занапред административно ще функционират като села с кметски наместници. Общинските съветници от опозицията не гласуваха закриването на двете кметства, но мнозинството прие ре�?ението.
Сесията ре�?и заплатата на кмета на общината да е 1462 лв. Кметовете на Константин и Майско ще вземат месечно по 600 лв., а на Беброво – 550 лв.
Временна комисия от петима общински съветници ще подготви проект на правилник на местния парламент, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Председателят на Общинския съвет Валентин Гуцов ще представлява общината в Областния съвет за развитие. Той оглави и местната комисия за обществен ред и сигурност. Магдалена Борисова бе избрана за председател на Комисията за установяване на конфликт на интереси, на която бе възложено организацията по изпълнението на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в общината.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

Коментари

Дилян Млъзев и Валентин Гуцов ще управляват Елена

Вчера новоизбраните общински съветници на Елена, кметовете на Константин, Майско и Беброво и кметът на общината инж. Дилян Млъзев положиха тържествена клетва. Официалната церемония по поемането на управлението на балканската община през следващия мандат се проведе в пленарната зала на Общината в присъствието на много граждани, а също и на областния управител доц. Пенчо Пенчев и на депутата от ГЕРБ Христо Христов.
Председателят на О�?К Богдана Пеева връчи удостоверенията на новите управници на общината, които, преди да подпи�?ат клетвените листове, се врекоха да работят за нейното благо и просперитет.
Традиционен елемент от сдаването на властта в Елена е предаването на почетния знак на града от стария на новия кмет. Са�?о Топалов пожела всичко казано за промяната в името на по-доброто на еленчани да се случи и връчи огърлицата на Дилян Млъзев. Той благодари на всички, които му дадоха кураж да се кандидатира отново и му гласуваха доверие в изборния ден. До днес с партийните страсти и с политиканството, каза още г-н Млъзев, ще правим политика за по-доброто бъдеще на на�?ия град, като утвърждаваме постигнатото и надграждаме с нови идеи и резултати.
Първата тържествена сесия на новия Общински съвет ръководи най-възрастният общински съветник – Стефка Костадинова. В местния парламент ГЕРБ спечели 9 мандата срещу 8 на БСП. Най-младият общински съветник – Мартин Трухчев, е само на 21 години.
За председател на Общинския съвет бяха направени две предложения – за досега�?ния Симеон Кънчев и за Валентин Гуцов от ГЕРБ. С 11 гласа бе�?е даден вот на доверие на председателя на местната структура на ГЕРБ, който поема управлението на съвета през следващия мандат. Валентин Гуцов още в първите години на промяната се захваща с частен бизнес, който развива успе�?но и днес.

Новият кмет на Елена инж. Дилян Млъзев прие почетния знак на града от досега�?ния градоначалник Са�?о Топалов.

Мария Симеонова
�?зточник вестник Борба

Коментари (1)

Валентин Гуцов оглави Местния парламент в Елена

Председателят на Общинската структура на ГЕРБ в Елена- Валентин Гуцов бе избран за председател на Местния парламент. На тържествената сесия днес за него гласуваха 11 от общо 17 съветници. В Община Елена ГЕРБ има мнозинство в Местния парламент – 9 съветника. На сесията клетва положиха още кмета на Елена – Дилян Млъзев, новоизбраните кметове на кметства и общинските съветници.

�?зточник DarikNews

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

�?зх. №РД.01.02-128/22.08.2011 г.

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26.08.2011 г. (петък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена..

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно актуализация на бюджета за 2011 г.

Вн.: Кмета на общината

С�?МЕОН КЪНЧЕВ

Председател на Общински съвет – Елена

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

�?зх. № РД.01.02-17/11.02.2011 г.

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 18.02.2011 г. (петък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно извър�?ване на допълнение към ре�?ение № 114 от 28.12.2010 г. за вътре�?ни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по �?нвестиционна програма за капиталовите разходи на община Елена за 2010 г. – вътре�?ни компенсирани промени към 23.12.2010 г.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2010 г.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно приемане бюджета на Община Елена, �?нвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно приемане бюджета на Община Елена, �?нвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г.

Вн.: Председател ОбС

С�?МЕОН КЪНЧЕВ

Председател на Общински съвет – Елена

Заседания на постоянните комисии:

ПК „Общинска собственост” – 16.02.2011 г. от 15:30 часа
ПК „Бюджет и финанси” – 26.11.2010 г. от 16:30 часа
ПК „Устройство на територията” – 16.02.2011 г. от 16:00 часа
ПК „Образование, култура и вероизповедания” – 16.02.2011 г. от 16:30 часа
ПК „Местно самоуправление” – 17.02.2011 г. от 15:30 часа
ПК „Здравеопазване, социални дейности” – 17.02.2011 г. от 16:00 часа
ПК „Бюджет и финанси” – 17.02.2011 г. от 16:30 часа

Коментари

Областният управител върна 60 ре�?ения на общинските съвети

За първата година от управлението си областният управител доц. Пенчо Пенчев е върнал за преразглеждане 60 ре�?ения на 10-те общински съвети в региона. Мотивите са били пропуски в законосъобразността. С целесъобразността на редица от ре�?енията не съм бил съгласен, но не е в правомощията ми да ги атакувам в тази насока, посочи доц. Пенчев. По едно ре�?ение на общинските съвети на Велико Търново и Елена са били обжалвани от областния управител в съда, но след отмяната на спорните казуси делата са били прекратени. Общо 166 протокола, съдържащи 1872 акта на общинските съвети и общинските администрации, са минали през очите на губернатора и юристите му. Върнатите са едва 3 %.
За първата година от управлението на доц. Пенчев в администрацията му са били регистрирани 8543 документа, което прави средно по 33 документа всеки работен ден.
За ефективността на извър�?ваните от администрацията услуги говорят и резултатите от проведените проучвания за измерване удовлетвореността на потребителите от административното обслужване. Анализът на резултатите от анкетите сочи, че 78,6 % от анкетираните посочват, че са обслужени до 5 минути, 80 % отпределят качеството на административното обслужване като отлично, 100 % посочват, че са спазени законовите срокове за извър�?ване на административната услуга, която им е предоставяна. Няма анкетиран, който да е отбелязал, че при получаване на административна услуга е станал свидетел на корупционна проява от страна на служители в областна администрация, похвали се губернаторът.
На 101 жалби, молби и сигнали на граждани и фирми е отговорил областният управител, заместниците му и администрацията.
През изминалата една година активно работихме в полза на правоимащите по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, посочи доц. Пенчев. Със заповеди на областен управител са определени общо 115 еднократни обезщетения, чиято стойност възлиза на 107 902 лв.
25 имота държавна собственост управлява областният управител. Той отчете, че е актуализирал договорите за наем в 75 обекта. За една година доц. Пенчев е подписал 89 акта за държавна собственост. �?здал е 42 заповеди за отписани от актовите книги за държавни имоти в полза на общините.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

�?зх. №РД.01.02-70/30.06.2010 г.

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 02.07.2010 г. (петък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно допълнение на Ре�?ение № 15/16.02.2010 г. – Протокол № 2/16.02.2010 г. на Общински съвет – Елена, за даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4 „Създаване на регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет”, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура”.

Вн.: Кмета на общината

С�?МЕОН КЪНЧЕВ

Председател на Общински съвет – Елена

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

�?зх. №РД.01.02-66/22.06.2009 г.

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25.06.2009 г. (петък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на община Елена от републиканска, областна и общинска транспортни схеми.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно даване съгласие за внасяне предложение в Министерството на образованието, младежта и науката в Списъка със защитените училища при актуализирането му през 2010 г. да бъде включено Основно училище „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена, област Велико Търново.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно статут на Музей на Възраждането „�?ларион Макариополски” гр. Елена.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност”, за съфинансиране на проект „Енергоефективна реконструкция на котелна уредба, отоплителна инсталация и инсталация за битово горещо водоснабдяване на ЦДГ „Ана Брадел” – гр. Елена, община Елена, област Велико Търново”.

Вн.: Кмета на общината

5. Предложения относно даване съгласие на кмета на община Елена да отпусне финансова помощ в размер на 3 000.00 (три хиляди) лв. на Мариана Николова Савова – гр.Елена, ул.”Васил Левски” № 125, за осъществяване на превантивни мерки – за недопускането и/или намаляването на последиците от бъдещи щети – свлачищни процеси и струпване на голям обем земни маси в УП�? VІ в кв.2 по плана на гр.Елена, административен адрес – ул.”Васил Левски” № 125.

Вн.: Кмета на общината

6. Предложение относно даване съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване.

Вн.: Кмета на общината

7. Предложение относно откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена.

Вн.: Кмета на общината

8. Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, по АОС № 283/25.07.2001 г., находящ се на ул. „�?л. Макариополски” № 24, а именно стая 108, необходима за офис, за изпълнение на европейски програми.

Вн.: Кмета на общината

9. Предложение относно отдаване под наем на ПП ДСБ на част от имот частна общинска собственост.

Вн.: Кмета на общината

10. Предложение относно вземане на ре�?ение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство Буйновци, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за огрев през 2010 година.

Вн.: Кмета на общината

С�?МЕОН КЪНЧЕВ

Председател на Общински съвет – Елена

Заседания на постоянните комисии:

ПК „Бюджет и финанси” – 23.06.2010 г. от 16.00 часа
ПК „Общинска собственост” – 23.06.2010 г. от 16.30 часа
ПК „Образование, култура и вероизповедания” – 24.06.2010 г. от 16.00 часа
ПК „Здравеопазване, социални дейности” – 24.06.2010 г. от 16.30 часа

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

�?зх. № РДРД.01.02-42/26.04.2010 г.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 30.04.2010 г. (петък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане на общинския бюджет и поемането на общински дълг.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Елена през 2010 година за финансиране на разходи по възстановяването им по одобрени проекти, съфинансирани от ЕС.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно актуализиране на наемна цена на част от имот частна общинска собственост, предоставен за ползване на общинското ръководство на БСП гр. Елена.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно избор на общински съветници, които да бъдат включени в състава на комисията по провеждане на търговете и конкурсите.

Вн.: Председател ОбС

С�?МЕОН КЪНЧЕВ

Председател на Общински съвет – Елена

Заседания на постоянните комисии:

ПК „Местно самоуправление” – 29.04.2010 г. от 16.00 часа
ПК „Общинска собственост” – 29.04.2010 г. от 16.30 часа
ПК „Бюджет и финанси” – 29.04.2010 г. от 17.00 часа

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

�?зх. № РД.01.02-26/15.03.2010 г.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 18.03.2010 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно създаване на М�?Г като публично частно партньорство, съгласно Наредба № 23 от 18 декември 2009 година.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно отмяна Ре�?ение № 20 по Протокол № 2 от 16.02.2010 г. на Общински съвет Елена за отдаване под наем на лекарски кабинет, част от общински имот с АОС № 197/06.10.1999 г. находящ се в с. Марян.

Вн.: Кмета на общината

С�?МЕОН КЪНЧЕВ

Председател на Общински съвет – Елена

Заседания на постоянните комисии:

ПК „Местно самоуправление” – 17.03.2010 г. от 16.30 часа

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

�?зх. № РД.01.02-22/15.02.2010 г.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 23.02.2010 г. (вторник) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2009 година.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно приемане бюджета на община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2010 година.

Вн.: Кмета на общината

С�?МЕОН КЪНЧЕВ

Председател на Общински съвет – Елена

Заседания на постоянните комисии:

ПК „Общинска собственост” – 19.02.2010 г. от 15.30 часа
ПК „Местно самоуправление” – 19.02.2010 г. от 16.15 часа
ПК „Устройство на територията” – 19.02.2010 г. от 17.00 часа
ПК „Здравеопазване, социални дейности” – 22.02.2010 г. от 15.30 часа
ПК „Образование, култура и вероизповедания” – 22.02.2010 г. от 16.15 часа
ПК „Бюджет и финанси” – 22.02.2010 г. от 17.00 часа

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

�?зх. № РД.01.02-15/10.02.2010 г.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16.02.2010 г. (вторник) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане отчет за дейността на Общински съвет-Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2009 г. – 31.12.2009 г.

Вн.: Председател ОбС

2. Предложение относно приемане отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление през 2009 г.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно приемане Годи�?на програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2010 г. на община Елена.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

Вн.: Кмета на общината

5. Предложение относно даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”.

Вн.: Кмета на общината

6. Предложение относно даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4 „Създаване на регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет”, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура”.

Вн.: Кмета на общината

7. Предложение относно промяна в т.1 на Ре�?ения на Общински съвет № 6/26.01.2010 г., 7/26.01.2010 г. и 8/26.01.2010 г.

Вн.: Кмета на общината

С�?МЕОН КЪНЧЕВ

Председател на Общински съвет – Елена

Заседания на постоянните комисии:

ПК „Общинска собственост” – 25.01.2010 г. от 16.00 часа
ПК „Местно самоуправление” – 15.02.2010 г. от 16.00 часа
ПК „Устройство на територията” – 15.02.2010 г. от 16.30 часа
ПК „Общинска собственост” – 15.02.2010 г. от 16.30 часа

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

�?зх. № РД.01.02-4/20.01.2010 г.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26.01.2010 г. (вторник) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно актуализиране състава на Обществения съвет за социално подпомагане по чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, създаден с Ре�?ение № 64/11.08.2004 г. и променен с Ре�?ение № 38/27.06.2007 г.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно регистриране в Съвета за електронни медии по реда на ЗРТ радиопрограма – общинско радио.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно даване съгласие д-р Йордан Василев Жезанов – управител на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр.Елена, да работи като ординатор аку�?ер – гинеколог в Отделение по аку�?ерство и гинекология в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов Елена”ЕООД гр. Елена.

Вн.: Кмета на общината

5. Предложение относно продажба на предаваема част от имот – общинска собственост.

Вн.: Кмета на общината

6. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от имоти – публична общинска собственост.

Вн.: Кмета на общината

С�?МЕОН КЪНЧЕВ

Председател на Общински съвет – Елена

Заседания на постоянните комисии:

ПК „Общинска собственост” – 25.01.2010 г. от 16.00 часа
ПК „Местно самоуправление” – 25.01.2010 г. от 17.00 часа
ПК „Здравеопазване, социални дейности” – 25.01.2010 г. от 16.30 часа

Коментари