Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет – Елена

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

�?зх. № РД.01.02-15/10.02.2010 г.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16.02.2010 г. (вторник) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане отчет за дейността на Общински съвет-Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2009 г. – 31.12.2009 г.

Вн.: Председател ОбС

2. Предложение относно приемане отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление през 2009 г.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно приемане Годи�?на програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2010 г. на община Елена.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

Вн.: Кмета на общината

5. Предложение относно даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”.

Вн.: Кмета на общината

6. Предложение относно даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4 „Създаване на регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет”, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура”.

Вн.: Кмета на общината

7. Предложение относно промяна в т.1 на Ре�?ения на Общински съвет № 6/26.01.2010 г., 7/26.01.2010 г. и 8/26.01.2010 г.

Вн.: Кмета на общината

С�?МЕОН КЪНЧЕВ

Председател на Общински съвет – Елена

Заседания на постоянните комисии:

ПК „Общинска собственост” – 25.01.2010 г. от 16.00 часа
ПК „Местно самоуправление” – 15.02.2010 г. от 16.00 часа
ПК „Устройство на територията” – 15.02.2010 г. от 16.30 часа
ПК „Общинска собственост” – 15.02.2010 г. от 16.30 часа

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.