Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет – Елена

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

�?зх. №РД.01.02-66/22.06.2009 г.

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25.06.2009 г. (петък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на община Елена от републиканска, областна и общинска транспортни схеми.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно даване съгласие за внасяне предложение в Министерството на образованието, младежта и науката в Списъка със защитените училища при актуализирането му през 2010 г. да бъде включено Основно училище „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена, област Велико Търново.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно статут на Музей на Възраждането „�?ларион Макариополски” гр. Елена.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност”, за съфинансиране на проект „Енергоефективна реконструкция на котелна уредба, отоплителна инсталация и инсталация за битово горещо водоснабдяване на ЦДГ „Ана Брадел” – гр. Елена, община Елена, област Велико Търново”.

Вн.: Кмета на общината

5. Предложения относно даване съгласие на кмета на община Елена да отпусне финансова помощ в размер на 3 000.00 (три хиляди) лв. на Мариана Николова Савова – гр.Елена, ул.”Васил Левски” № 125, за осъществяване на превантивни мерки – за недопускането и/или намаляването на последиците от бъдещи щети – свлачищни процеси и струпване на голям обем земни маси в УП�? VІ в кв.2 по плана на гр.Елена, административен адрес – ул.”Васил Левски” № 125.

Вн.: Кмета на общината

6. Предложение относно даване съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване.

Вн.: Кмета на общината

7. Предложение относно откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена.

Вн.: Кмета на общината

8. Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, по АОС № 283/25.07.2001 г., находящ се на ул. „�?л. Макариополски” № 24, а именно стая 108, необходима за офис, за изпълнение на европейски програми.

Вн.: Кмета на общината

9. Предложение относно отдаване под наем на ПП ДСБ на част от имот частна общинска собственост.

Вн.: Кмета на общината

10. Предложение относно вземане на ре�?ение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство Буйновци, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва за огрев през 2010 година.

Вн.: Кмета на общината

С�?МЕОН КЪНЧЕВ

Председател на Общински съвет – Елена

Заседания на постоянните комисии:

ПК „Бюджет и финанси” – 23.06.2010 г. от 16.00 часа
ПК „Общинска собственост” – 23.06.2010 г. от 16.30 часа
ПК „Образование, култура и вероизповедания” – 24.06.2010 г. от 16.00 часа
ПК „Здравеопазване, социални дейности” – 24.06.2010 г. от 16.30 часа

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.