Новини от Елена » обява

Обява

ОБЩ�?НСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛ�?Е – ГР. ЕЛЕНА

п.к. 5070, гр. Елена, ул. "�?ларион Макариополски" №24

тел. 06151/64-43, [email protected]

О Б Я В А

Общинска служба по земеделие гр. Елена обявява, че е изготвен предварителен регистър и карта на масива за ползване за стопанската 2011-2012 год. за землището на с. Бойковци. Същите са изложени в общинска служба по земеделие гр. Елена и кметство с. Бойковци.

Коментари

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

ОБЩ�?НА ЕЛЕНА на основание чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.62 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Ре�?ение № 26/07.04.2011г. на ОбС- Елена и Заповед № РД.02.05-168/28.04.2011г.на кмета на община Елена

О Б Я В Я В А

търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост:

1.1.�?мот № 138004 в землището на с. Яковци, община Елена, местност „Скока”, с ЕКТТЕ 87326, с площ от 0.485 дка, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: седма – 0.151, �?еста – 0.334 дка, при граници на имота: № 138003 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000526 – населено място на с. Донковци, № 001288 – полски път на общ. Елена, № 138013 – нива на насл. на �?ван �?ванов Марлаков, който имот е актуван с АОС № 553/08.03.2011 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания – гр. Елена на 15.03.2011 г., под № 128, том І. С начална тръжна цена 500 /петстотин/ лв.;

1.2. �?мот № 138003 в землището на с. Яковци, община Елена, местност „Скока” с ЕКТТЕ 87326 с площ от 0.484 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: седма – 0.375, �?еста – 0.109 дка, при граници на имота: № 138100 – полски път на общ. Елена, № 000526 – населено място на с. Донковци, № 138004 – изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 1380013 – изоставена нива на насл. на �?ван �?ванов Марлаков, № 138005 – нива на Йордан Райков Йорданов, който имот е актуван с АОС № 555/10.03.2011 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания – гр. Елена на 15.03.2011 г., под № 127, том І. С начална тръжна цена 500 /петстотин/ лв.;

1.3. �?мот № 056003 в землището на с. Бойковци, община Елена, местност „Дабето” с ЕКТТЕ 05164 с площ от 6.573 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: седма, при граници на имота: № 056004 – нива на Цветанка Стоянова Андреева, № 056007 – полски път на общ. Елена, № 056009 – нива на насл. на Михаил Стоев Аначков, № 000756 – залесена територия на МЗГ – ДЛ/ДДС, който имот е актуван с АОС № 560/16.03.2011 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания – гр. Елена на 18.03.2011 г., под № 136, том І. С начална тръжна цена 3800 /три хиляди и осемстотин/ лв.;

Тръжните условия са, както следва:

1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи просрочени парични задължения към община Елена,

2. Депозитът за участие е в размер 20 % от началната тръжна цена и се внася до 10,00 ч. в деня на провеждане на търга по IBAN № BG20CECB97903397002000, BIC код: CECBBGSF при “ЦКБ” .

3. Тръжната документация включва:

– Заявление за участие в търга;

– предложение за цена;

– декларация за оглед на обекта на търга;

– проекто – договор;

– тръжни условия;

– декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена;

– АОС на имота – копие;

4. Тръжната документация е на стойност 100.00 /сто / лв. без ДДС и се закупува в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общинска администрация – Елена до 10.00 ч. в деня на провеждане на търга.

5. Оглед на обекта може да се извър�?и всеки работен ден от 10,00 ч. – 16,00 ч. до последния работен ден, предхождащ датата на търга .

6. Търгът да се проведе на 17.05.2011 г. от 15.00 ч. в зала № 211 на общинска администрация – Елена, ул. “�?л. Макариополски” № 24, гр. Елена.

7. Предложенията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 12.00 ч. в деня на провеждане на търга в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “�?л.Макариополски” № 24, гр. Елена, заедно със следните документи:

7.1. Заявление за участие;

7.2 Предложение за цена;

7.3. Удостоверение за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.4. Декларация за оглед на обекта;

7.5. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.6. Документи за внесен депозит и закупена тръжна документация;

7.7. Нотариално заверено пълномощно при участие на пълномощник;

7.8. Документ за самоличност на представляващия участника – заверено копие;

/П/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

ОБЩ�?НА ЕЛЕНА на основание чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.62 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Ре�?ение №16/11.03.2011г. на ОбС – Елена и Ре�?ение №33/07.04.2011г. на ОбС- гр. Елена и Заповед № РД.02.05-169/28.04.2011 г. на кмета на община Елена

О Б Я В Я В А

търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост:

1.1. �?мот № 045005, находящ се в землището на с. Дрента, община Елена, местност „Градината”, с ЕКАТТЕ 23710, с площ от 0,945 дка, начин на трайно ползване нива, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници: имот №045001- нива насл. на Станю Йорданов Станев и др., имот №045002 – нива на Румен �?лиев Маринов, имот № 000081 – полски път на община Елена, имот № 000001 – населено място на с. Дрената, актуван с АОС№549/21.01.2011г. вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под №27, том І от 26.01.2011г. С начална тръжна цена 600 /�?естстотин/ лв. без ДДС;

1.2. �?мот № 049010, находящ се в землището на с. Дрената, община Елена, местност „Косенината”, с ЕКАТТЕ 23710, с площ от 3,757 дка., начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия:осма, при граници: имот №049004 – нива на насл. на Минчо Минчев Добрев, имот № 241005 – полски път на община Елена, имот № 049013 – нива на насл. на Гено Господинов Генов, имот № 049012 – нива на насл. на Петър Николов Савов, имот №049005 – нива на Емил �?лиев Маринов, актуван с АОС 548/21.01.2011г., вписан в Служба по вписванията при РС- гр. Елена под №26, том. от 26.01.2011г. С начална тръжна цена 2200 /две хиляди и двеста/ лв. без ДДС;

1.3.�?мот № 013011, находящ се в землището на с.- Дрента , община Елена, местност „Над черковния двор”, с ЕКАТТЕ 23710, с площ от 1,418 дка., начин на трайно ползване: овощна градина, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници на имота: № 013010 – овощна градина на Румен �?лиев Маринов, № 013009 – овощна градина на Йордан �?ванов Димитров, № 031003 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 031005 – нива на наследници на �?ван Станев Попов, № 000001 – населено място на с. Дрента, актуван с АОС 547/21.01.2011г., вписан в Служба по вписванията при РС- гр. Елена под №25, том.І от 26.01.2011г. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие на чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. С начална тръжна цена 900 /деветстотин/ лв. без ДДС;

1.4. �?мот № 018125, находящ се в землището на с. Дрента, община Елена, местност „Върбата”, с ЕКАТТЕ 23710, с площ от 0,746 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници на имота: № 018120 – нива на Ангел Николов Трифонов, № 000001-населено място на с. Дрента, № 018919 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 018819 – нива на насл. на �?ван Станев Попов, № 018719 – нива на насл. на Марин �?ванов Станев, № 018619 нива на надл. На Петра Добрева Михалева, № 018519-нива на насл. на Йордана Стефанова Станева, № 018419-нива на Златю Радов Златев, № 018319-нива на насл. на Стефан Николов Златев, № 018219-нива на насл. на Първан Николов Златев, № 018119-нива на насл. на Йордан Радов Златев, № 000001-населено място на с. Дрента, № 000031-вътр. Река на държавата-МОСВ, № 000086-полски път на община Елена, актуван с АОС №545/21.12.2010г. вписан в службата по Вписвания под №6, томІ на 04.01.2011г. С начална тръжна цена 400 /четиристотин/ лв. без ДДС;

1.5. �?мот № 028004, находящ се в землището на с. Дрента, община Елена, местност „Ямощица”, с ЕКАТТЕ 23710,. с площ от 3,412 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници на имота: № 028006 – нива на насл. на Стою Първанов Николов,

№ 000088 – полски път на общ. Елена, № 000087 – път ІV кл. на общ. Елена, № 028005 – нива на Георги �?ванов Първанов, актуван с АОС №546/21.12.2010г, вписан в служба по Вписванията №7, том І, на 04.01.2011г. върху имота има следните ограничения: електропровод 20 кV на 10м. от двете страни до крайните проводници или 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високо стеблена растителност. С начална тръжна цена 2000 /две хиляди/ лв. без ДДС;

1.6. �?мот № 080001, находящ се в землището на с. Шилковци, община Елена, местност „Шилковски юрт”, с ЕКАТТЕ 83171, с площ от 0,768 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: �?еста, при граници: № 080002 – нива на насл. на Добри Василев Тодоров, № 080013 – полски път на община Елена, № 080003 – нива на „Бист инвест” ЕООД, актувон с АОС № 551/21.01.2011г., вписан в Служба по вписванията при РС- гр. Елена под №29, том.І 26.01.2011г. върху имота има следните ограничения: санитарно охранителна зона на водоснабдителен обект – пояс „Б”. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разре�?ава, ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. С начална тръжна цена 500 /петстотин/ лв. без ДДС;

1.7. �?мот № 104060, находящ се в землището на гр. Елена, община Елена, местност „Русинка”, с ЕКАТТЕ 27190, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята, при не поливни условия: �?еста, с площ от 1,337 дка, при граници: № 000590 – полски път на общ. Елена, № 104206 – нива на Десислава Маринова �?ванова, № 000620 – населено място на м. Долни чукани, № 104100 – др. селскост. територия на Костадин Савов Димитров, № 000620 – населено място на м. Долни чукани, № 104 061 – нива на насл. на Йордан �?ванов Гайдаров, № 000045 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 104057 – нива на насл. на Никола Димитров Радев актуван с АОС№540/21.12.2010г. вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под №1, том І на 04.01.2011г. С начална тръжна цена 1500 /хиляда и петстотин/ лв. без ДДС;

1.8. �?мот № 000660, находящ се в землището на гр. Елена, община Елена, местност „Русинка”, с ЕКАТТЕ 27190, с площ от 2,189 дка., начин на трайно ползване: гора в земеделски земи, категория на земята, при не поливни условия: �?еста, при граници: № 000655 – дере на общ. Елена, № 000620 – населено място на м. Долни чукани, № 104207 – нива на Десислава Маринова �?ванова, № 000590 – полски път на община Елена, № 104195 – нива на насл. на Георги Николов Петков, актуван с АОС 541/21.12.2010г., вписан в Служба по вписванията при РС- гр. Елена под №2, том.І на 04.01.2011г. С начална тръжна цена 2400 /две хиляди и четиристотин/ лв.;

1.9.�?мот № 061001, находящ се в землището на с. Блъсковци , община Елена, местност „Прясълпа”, с ЕКАТТ Е 04460, начин на трайно ползване: нива, категория на земята, при неполивни условия: седма, с площ от 3,154 дка., при граници на имота: № 061042 – изоставена нива на насл. на Стоян Лазаров Цончев, № 000141– полски път на общ. Елена, № 061002 – жилищна територия на Славчо Симеонов Събев, № 061043 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000147 – овцеферма на държавен поземлен фонд – МЗП, 061043 – нива на земи чл. 19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС 543/21.12.2010г., вписан в Служба по вписванията при РС- гр. Елена под №4, том.І на 04.01.2011г. С начална тръжна цена 2100 /две хиляди и сто/ лв. без ДДС;

1.10. �?мот №061043, находящ се в землището на с. Блъсковци , община Елена, местност „Прясълпа”, с ЕКАТТ Е 04460, начин на трайно ползване: нива, категория на земята, при неполивни условия: седма /0,981 дка./ и �?еста /0,054/, с площ от 1,035 дка., при граници: на имота№ 061042 – изоставена нива на насл. на Стоян Лазаров Цончев, № 061001– нива на на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000147 – овцеферма на държавен поземлен фонд – МЗП, № 061001 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 061002 – жилищна територия на Славчо Симеонов Събев, актуван с АОС 544/21.12.2010, вписан в Служба по вписванията при РС- гр. Елена под №5, том.І на 04.01.2011г. С начална тръжна цена 700 /седемстотин/ лв. без ДДС;

Тръжните условия са, както следва:

1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи просрочени парични задължения към община Елена,

2. Депозитът за участие е в размер 20 % от началната тръжна цена и се внася до 10,00 ч. в деня на провеждане на търга по IBAN № BG20CECB97903397002000, BIC код: CECBBGSF при “ЦКБ” .

3. Тръжната документация включва:

– Заявление за участие в търга;

– Предложение за цена;

– декларация за оглед на обекта на търга;

– проекто – договор;

– тръжни условия;

– декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена;

– АОС на имота – копие;

4. Тръжната документация е на стойност 100.00 /сто / лв. без ДДС и се закупува в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общинска администрация – Елена до 10.00 ч. в деня на провеждане на търга.

5. Оглед на обекта може да се извър�?и всеки работен ден от 10,00 ч. – 16,00 ч. до последния работен ден, предхождащ датата на търга .

6. Търгът ще се проведе на 17.05.2011 г. от 14.00 ч. в зала № 211 на общинска администрация – Елена, ул. “�?л. Макариополски” № 24, гр. Елена.

7. Предложенията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 12.00 ч. в деня на провеждане на търга в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “�?л.Макариополски” № 24, гр. Елена, заедно със следните документи:

7.1. Заявление за участие;

7.2. Удостоверение за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.3. Декларация за оглед на обекта;

7.4. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.5. Документи за внесен депозит и закупена тръжна документация;

7.6. Нотариално заверено пълномощно при участие на пълномощник;

7.7. Предложение за цена;

7.8. Документ за самоличност на представляващия участника – заверено копие;

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обява

ОБЩ�?НА ЕЛЕНА

На основание Ре�?ение № 7 / 20.01.2009 год. на Общински съвет Елена и Заповед № РД.02.05-443 / 02.11.2010 год. на Кмета на Община Елена ОБЯВЯВА присъствен търг с тайно наддаване за предоставяне ползването на дървесина по прогнозни количества сортименти по сортиментни ведомости, за ОБЕКТ “Санитарни сечи – 2” – отдел 180 “х”и 206 „б” на територията на ДГС Буйновци при следните условия:

1. Вид и количество на сортиментите по дървесни видове и начална цена на същите без ДДС, са:

а) 180 “х” – в землището на с. �?лаков рът, с площ 15,1 хектара и следните дървесни видове по сортименти и начална тръжна цена:

бял бор количество нач. тр. цена без ДДС

едра строителна – 197 куб. м. 10835,00 лв. – 55,00 лв. за 1 куб.м.

средна строителна – 151 куб. м 3020,00 лв. – 20,00 лв за 1 куб. м.

дребна строителна – 1 куб. м. 8,00 лв. – 8,00 лв. за 1 куб. м.

дърва за горене – 62 пл. куб.м. 496,00 лв. – 8,00 лв. за 1 куб. м.

ч. бор

едра строителна – 18 куб. м. 990,00 лв. – 55,00 лв. за 1 куб.м.

средна строителна – 13 куб. м 260,00 лв. – 20,00 лв. за 1 куб. м.

дърва за горене – 9 пл. куб.м. 72,00 лв. – 8,00 лв. за 1 куб. м.

Всичко: 15 681,00 лв. – словом: Петнадесет

хил. �?естотин осемдесет един лв.

б) 206 “б” – в землището на с. Тодювци с площ 0,4 хектара и следния дървесен вид по сортименти:

бял бор количество нач. тр. цена без ДДС

едра строителна – 1 куб. м. 55,00 лв. – 55,00 лв. за 1 куб.м.

средна строителна – 15 куб. м 300,00 лв. – 20,00 лв за 1 куб. м.

дребна строителна – 1 куб. м. 8,00 лв. – 8,00 лв. за 1 куб. м.

дърва за горене – 34 пл. куб. м. 272,00 лв. – 8,00 лв. за 1 куб. м.

Всичко: 635,00 лв. – словом: Шестотин и тридесет пет лв.

в) 206 “б” – в землището на с. Тодювци с площ 2,0 хектара и следния дървесен

вид по сортименти:

бял бор количество нач. тр. цена без ДДС

средна строителна – 2 куб. м. 40,00 лв. – 20,00 лв. за 1 куб. м.

дърва за горене – 26 пл. куб. м. 208, 00 лв. – 8,00 лв. за 1 куб. м.

Всичко: 248,00 лв. – словом: Двеста

четирдесет и осем лв.

Всичко за обекта: 16 564,00 лв. – словом: Шестнадесет хил. петстотин �?естдесет и четири лв.

Към достигнатата цена на дървесината се начислява ДДС съгл. чл. 12 от ЗДДС.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена и се внася по IBAN сметка BG20CECB97903397002000, BIC код CECBBGSF при “ЦКБ” не по- късно от 16.00 ч. на последният работен ден предхождащ датата на провеждане на търга.

3. Депозитът за добро изпълнение е в размер на 3% от достигнатата цена и се внася преди подписване на договора по IBAN сметка BG20CECB97903397002000, BIC код CECBBGSF при “ЦКБ”.

4. Режийни разноски в размер на 2 %, от достигнатата тръжна цена съгласно чл.44, ал.3 от НРПУРО�?.

5. До участие в търга се допускат физически и юридически лица нямащи просрочени парични задължения към община Елена, данъчните и осигурителните органи.

6. Оглед на обекта може да се извър�?и всеки работен ден от 10,00 ч. – 13,00 ч. до последният работен ден, предхождащ датата на търга след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварително уточняване.

7. Тръжната документация е на стойност 100,00 лв. без ДДС и се закупува в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общинска администрация – Елена до 10.00 ч. на последният работен ден предхождащ дата на провеждане на търга.

8. Заявленията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 16.00 ч. на последният работен ден предхождащ дата на провеждане на търга в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “�?л.Макариополски” № 24, гр. Елена.

9. Търгът ще се проведе на двадесетият ден след публикацията на обявата за търга в местен ежедневник, а ако той е неработен на следващия работен ден от 14.00 ч. в зала № 211 на общинска администрация – Елена, ул. “�?л. Макариополски” № 24, гр. Елена.

10. Тръжната документация включва:

10.1 Препис от заповедта за провеждане на търга без състава на комисията;

10.2 Текст на обявата за провеждане на търга;

10.3 Списък на документите, които следва да представят кандидатите при участие в търга;

10.4 Основания за декласиране на участник;

10.5 Начална цена за всяка категория дървесина за всяко насаждение, включено в обекта;

10.6 Други тръжни условия (в т.ч. скица на обекта в мащаб 1:10000);

10.7 Образец на заявление за участие в търга;

10.8 Образец на декларация за оглед на обекта;

10.9 Образец на декларация за обстоятелствата по чл.6 от Заповед № РД.02.05-443 /02.11.2010 год.;

10.10 Образец на оферта;

10.11 Указания за подготовка на оферта;

10.12 Критерии за оценка на офертите на участниците и методика за тяхното изчисляване;

10.13 Проект на договор.

11. Заявленията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 16.00 ч. на последният работен ден предхождащ дата на провеждане на търга в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “�?л.Макариополски” № 24, гр. Елена, заедно със следните документи:

11.1 Заявление за участие;

11.2 Документи за внесен депозит;

11.3 Документ за закупени тръжни книжа;

11.4 Нотариално заверено пълномощно при участие на пълномощник;

11.5 Удостоверение за вписване в Търговския регистър;

11.6 Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, документ за данъчна регистрация и БУЛСТАТ, когато кандидатът не е вписан в Търговския регистър по Закона за търговския регистър;

11.7 Декларации – оригинал, по образеца, приложен към документацията;

11.8 Справка за оборудването, ма�?ините и техническите съоръжения, с които кандидатът разполага за изпълнение на договора, заверена с подпис и печат на кандидата;

11.9 Удостоверение за липса на просрочени парични задължения към данъчните и осигурителните органи;

11.10 Декларация за оглед на обекта;

11.11 Удостоверение за липса на просрочени парични задължения към Община Елена;

11.12 Документ за самоличност от физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата;

11.13 Документ, удостоверяващ обстоятелството, че търговецът е вписан в публичния регистър на �?А по горите по чл. 57а от Закона за горите;

11.14 Оферта с предлагани цени за видовете дървесина по сортименти и общо за обекта;

11.15 Проект на договор.

Коментари

Обява за присъствен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

ОБЩ�?НА ЕЛЕНА на основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1, чл.62 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД.02.05 – 211/08.06.2010 г. на кмета на община Елена

ОБЯВЯВА

присъствен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост:

– П�? № 32055.408.5, находящ се в с. �?ванивановци с площ от 1089 /хиляда осемдесет и девет/ кв. м по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-04-234/06.08.2007 г. на Началника СК В. Търново, начин на трайно ползване за жилищни нужди, при граници на имота: незастроен имот за жилищни нужди, № 32055.408.4, собственост на Златина Владимирова Чотукова, за местен път, № 32055.408, собственост на община Елена, изоставено орна земя, № 03054.181.4, собственост на Тодор �?ванов Раднев по АОС № 494/20.11.2007 г. – частна общинска собственост

Начална тръжна цена 8 000 /осем хиляди/ лв., върху достигнатата цена се начислява ДДС.

Тръжните условия са, както следва:

1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи просрочени парични задължения към община Елена, данъчните и осигурителните органи.

2. Депозитът за участие е в размер 20 % от началната тръжна цена, която възлиза на 1600,00 / хиляда и �?естстотин / лв. и се внася до 16,00 ч. на последния работен ден предхождащ дата на провеждане на търга по IBAN № BG20CECB97903397002000, BIC код: CECBBGSF при “ЦКБ”.

3. Тръжната документация включва:

  • Заявление за участие в търга;
  • декларация за оглед на обекта на търга;
  • проекто – договор;
  • тръжни условия;
  • декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена;
  • АОС на имота – копие;

4. Тръжната документация е на стойност 100.00 /сто / лв. без ДДС и се закупува в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общинска администрация – Елена до 16.00 ч. на последният работен ден предхождащ дата на провеждане на търга.

5. Оглед на обекта може да се извър�?и всеки работен ден от 10,00 ч. – 16,00 ч. до последния работен ден, предхождащ датата на търга след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварително уточняване.

6. Търгът да се проведе на петнадесетия ден след публикацията на обявата за търга в местен ежедневник и интернет страницата на общината, а ако той е неработен на следващия работен ден от 14.00 ч. в зала № 211 на общинска администрация – Елена, ул. “�?л. Макариополски” № 24, гр. Елена.

7. Предложенията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 16.00 ч. на последният работен ден предхождащ дата на провеждане на търга в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “�?л.Макариополски” № 24, гр. Елена, заедно със следните документи:

7.1. Заявление за участие

7.2. Удостоверение за актуално състояние на кандидата – заверено копие;

7.3. Удостоверение за липса на просрочени парични задължения към данъчните и осигурителните органи;

7.4. Декларация за оглед на обекта;

7.5. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.6. Документи за внесен депозит и закупена тръжна документация;

7.7. Нотариално заверено пълномощно при участие на пълномощник;

7.8. Предложение за цена

7.9. Документ за самоличност на представляващия участника – заверено копие;

ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦ�?Я:

До 16:00 часа на 24.06.2010 г. – центъра за информация и обслужване на клиенти.

ЗАПЛАЩАНЕ:

В Центъра за информация и обслужване на гражданите в община Елена.

Цена: 100 лв. Без ДДС

ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТ�?:

До 16:00 часа на 24.06.2010 г. В стая 204 на община Елена

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТ�?ТЕ:

В 14:00 на 25.06.2010 г. – стая 211 на община Елена

Коментари