Новини от Елена » Обява за търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

ОБЩ?НА ЕЛЕНА на основание чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.62 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Ре?ение №16/11.03.2011г. на ОбС – Елена и Ре?ение №33/07.04.2011г. на ОбС- гр. Елена и Заповед № РД.02.05-169/28.04.2011 г. на кмета на община Елена

О Б Я В Я В А

търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост:

1.1. ?мот № 045005, находящ се в землището на с. Дрента, община Елена, местност „Градината”, с ЕКАТТЕ 23710, с площ от 0,945 дка, начин на трайно ползване нива, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници: имот №045001- нива насл. на Станю Йорданов Станев и др., имот №045002 – нива на Румен ?лиев Маринов, имот № 000081 – полски път на община Елена, имот № 000001 – населено място на с. Дрената, актуван с АОС№549/21.01.2011г. вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под №27, том І от 26.01.2011г. С начална тръжна цена 600 /?естстотин/ лв. без ДДС;

1.2. ?мот № 049010, находящ се в землището на с. Дрената, община Елена, местност „Косенината”, с ЕКАТТЕ 23710, с площ от 3,757 дка., начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия:осма, при граници: имот №049004 – нива на насл. на Минчо Минчев Добрев, имот № 241005 – полски път на община Елена, имот № 049013 – нива на насл. на Гено Господинов Генов, имот № 049012 – нива на насл. на Петър Николов Савов, имот №049005 – нива на Емил ?лиев Маринов, актуван с АОС 548/21.01.2011г., вписан в Служба по вписванията при РС- гр. Елена под №26, том. от 26.01.2011г. С начална тръжна цена 2200 /две хиляди и двеста/ лв. без ДДС;

1.3.?мот № 013011, находящ се в землището на с.- Дрента , община Елена, местност „Над черковния двор”, с ЕКАТТЕ 23710, с площ от 1,418 дка., начин на трайно ползване: овощна градина, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници на имота: № 013010 – овощна градина на Румен ?лиев Маринов, № 013009 – овощна градина на Йордан ?ванов Димитров, № 031003 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 031005 – нива на наследници на ?ван Станев Попов, № 000001 – населено място на с. Дрента, актуван с АОС 547/21.01.2011г., вписан в Служба по вписванията при РС- гр. Елена под №25, том.І от 26.01.2011г. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие на чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. С начална тръжна цена 900 /деветстотин/ лв. без ДДС;

1.4. ?мот № 018125, находящ се в землището на с. Дрента, община Елена, местност „Върбата”, с ЕКАТТЕ 23710, с площ от 0,746 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници на имота: № 018120 – нива на Ангел Николов Трифонов, № 000001-населено място на с. Дрента, № 018919 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 018819 – нива на насл. на ?ван Станев Попов, № 018719 – нива на насл. на Марин ?ванов Станев, № 018619 нива на надл. На Петра Добрева Михалева, № 018519-нива на насл. на Йордана Стефанова Станева, № 018419-нива на Златю Радов Златев, № 018319-нива на насл. на Стефан Николов Златев, № 018219-нива на насл. на Първан Николов Златев, № 018119-нива на насл. на Йордан Радов Златев, № 000001-населено място на с. Дрента, № 000031-вътр. Река на държавата-МОСВ, № 000086-полски път на община Елена, актуван с АОС №545/21.12.2010г. вписан в службата по Вписвания под №6, томІ на 04.01.2011г. С начална тръжна цена 400 /четиристотин/ лв. без ДДС;

1.5. ?мот № 028004, находящ се в землището на с. Дрента, община Елена, местност „Ямощица”, с ЕКАТТЕ 23710,. с площ от 3,412 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници на имота: № 028006 – нива на насл. на Стою Първанов Николов,

№ 000088 – полски път на общ. Елена, № 000087 – път ІV кл. на общ. Елена, № 028005 – нива на Георги ?ванов Първанов, актуван с АОС №546/21.12.2010г, вписан в служба по Вписванията №7, том І, на 04.01.2011г. върху имота има следните ограничения: електропровод 20 кV на 10м. от двете страни до крайните проводници или 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високо стеблена растителност. С начална тръжна цена 2000 /две хиляди/ лв. без ДДС;

1.6. ?мот № 080001, находящ се в землището на с. Шилковци, община Елена, местност „Шилковски юрт”, с ЕКАТТЕ 83171, с площ от 0,768 дка., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: ?еста, при граници: № 080002 – нива на насл. на Добри Василев Тодоров, № 080013 – полски път на община Елена, № 080003 – нива на „Бист инвест” ЕООД, актувон с АОС № 551/21.01.2011г., вписан в Служба по вписванията при РС- гр. Елена под №29, том.І 26.01.2011г. върху имота има следните ограничения: санитарно охранителна зона на водоснабдителен обект – пояс „Б”. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разре?ава, ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. С начална тръжна цена 500 /петстотин/ лв. без ДДС;

1.7. ?мот № 104060, находящ се в землището на гр. Елена, община Елена, местност „Русинка”, с ЕКАТТЕ 27190, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята, при не поливни условия: ?еста, с площ от 1,337 дка, при граници: № 000590 – полски път на общ. Елена, № 104206 – нива на Десислава Маринова ?ванова, № 000620 – населено място на м. Долни чукани, № 104100 – др. селскост. територия на Костадин Савов Димитров, № 000620 – населено място на м. Долни чукани, № 104 061 – нива на насл. на Йордан ?ванов Гайдаров, № 000045 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 104057 – нива на насл. на Никола Димитров Радев актуван с АОС№540/21.12.2010г. вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под №1, том І на 04.01.2011г. С начална тръжна цена 1500 /хиляда и петстотин/ лв. без ДДС;

1.8. ?мот № 000660, находящ се в землището на гр. Елена, община Елена, местност „Русинка”, с ЕКАТТЕ 27190, с площ от 2,189 дка., начин на трайно ползване: гора в земеделски земи, категория на земята, при не поливни условия: ?еста, при граници: № 000655 – дере на общ. Елена, № 000620 – населено място на м. Долни чукани, № 104207 – нива на Десислава Маринова ?ванова, № 000590 – полски път на община Елена, № 104195 – нива на насл. на Георги Николов Петков, актуван с АОС 541/21.12.2010г., вписан в Служба по вписванията при РС- гр. Елена под №2, том.І на 04.01.2011г. С начална тръжна цена 2400 /две хиляди и четиристотин/ лв.;

1.9.?мот № 061001, находящ се в землището на с. Блъсковци , община Елена, местност „Прясълпа”, с ЕКАТТ Е 04460, начин на трайно ползване: нива, категория на земята, при неполивни условия: седма, с площ от 3,154 дка., при граници на имота: № 061042 – изоставена нива на насл. на Стоян Лазаров Цончев, № 000141– полски път на общ. Елена, № 061002 – жилищна територия на Славчо Симеонов Събев, № 061043 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000147 – овцеферма на държавен поземлен фонд – МЗП, 061043 – нива на земи чл. 19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС 543/21.12.2010г., вписан в Служба по вписванията при РС- гр. Елена под №4, том.І на 04.01.2011г. С начална тръжна цена 2100 /две хиляди и сто/ лв. без ДДС;

1.10. ?мот №061043, находящ се в землището на с. Блъсковци , община Елена, местност „Прясълпа”, с ЕКАТТ Е 04460, начин на трайно ползване: нива, категория на земята, при неполивни условия: седма /0,981 дка./ и ?еста /0,054/, с площ от 1,035 дка., при граници: на имота№ 061042 – изоставена нива на насл. на Стоян Лазаров Цончев, № 061001– нива на на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000147 – овцеферма на държавен поземлен фонд – МЗП, № 061001 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 061002 – жилищна територия на Славчо Симеонов Събев, актуван с АОС 544/21.12.2010, вписан в Служба по вписванията при РС- гр. Елена под №5, том.І на 04.01.2011г. С начална тръжна цена 700 /седемстотин/ лв. без ДДС;

Тръжните условия са, както следва:

1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи просрочени парични задължения към община Елена,

2. Депозитът за участие е в размер 20 % от началната тръжна цена и се внася до 10,00 ч. в деня на провеждане на търга по IBAN № BG20CECB97903397002000, BIC код: CECBBGSF при “ЦКБ” .

3. Тръжната документация включва:

– Заявление за участие в търга;

– Предложение за цена;

– декларация за оглед на обекта на търга;

– проекто – договор;

– тръжни условия;

– декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена;

– АОС на имота – копие;

4. Тръжната документация е на стойност 100.00 /сто / лв. без ДДС и се закупува в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общинска администрация – Елена до 10.00 ч. в деня на провеждане на търга.

5. Оглед на обекта може да се извър?и всеки работен ден от 10,00 ч. – 16,00 ч. до последния работен ден, предхождащ датата на търга .

6. Търгът ще се проведе на 17.05.2011 г. от 14.00 ч. в зала № 211 на общинска администрация – Елена, ул. “?л. Макариополски” № 24, гр. Елена.

7. Предложенията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 12.00 ч. в деня на провеждане на търга в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “?л.Макариополски” № 24, гр. Елена, заедно със следните документи:

7.1. Заявление за участие;

7.2. Удостоверение за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.3. Декларация за оглед на обекта;

7.4. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.5. Документи за внесен депозит и закупена тръжна документация;

7.6. Нотариално заверено пълномощно при участие на пълномощник;

7.7. Предложение за цена;

7.8. Документ за самоличност на представляващия участника – заверено копие;

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.