Новини от Елена » Обява за присъствен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Обява за присъствен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

ОБЩ�?НА ЕЛЕНА на основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1, чл.62 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД.02.05 – 211/08.06.2010 г. на кмета на община Елена

ОБЯВЯВА

присъствен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост:

– П�? № 32055.408.5, находящ се в с. �?ванивановци с площ от 1089 /хиляда осемдесет и девет/ кв. м по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-04-234/06.08.2007 г. на Началника СК В. Търново, начин на трайно ползване за жилищни нужди, при граници на имота: незастроен имот за жилищни нужди, № 32055.408.4, собственост на Златина Владимирова Чотукова, за местен път, № 32055.408, собственост на община Елена, изоставено орна земя, № 03054.181.4, собственост на Тодор �?ванов Раднев по АОС № 494/20.11.2007 г. – частна общинска собственост

Начална тръжна цена 8 000 /осем хиляди/ лв., върху достигнатата цена се начислява ДДС.

Тръжните условия са, както следва:

1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи просрочени парични задължения към община Елена, данъчните и осигурителните органи.

2. Депозитът за участие е в размер 20 % от началната тръжна цена, която възлиза на 1600,00 / хиляда и �?естстотин / лв. и се внася до 16,00 ч. на последния работен ден предхождащ дата на провеждане на търга по IBAN № BG20CECB97903397002000, BIC код: CECBBGSF при “ЦКБ”.

3. Тръжната документация включва:

  • Заявление за участие в търга;
  • декларация за оглед на обекта на търга;
  • проекто – договор;
  • тръжни условия;
  • декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена;
  • АОС на имота – копие;

4. Тръжната документация е на стойност 100.00 /сто / лв. без ДДС и се закупува в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общинска администрация – Елена до 16.00 ч. на последният работен ден предхождащ дата на провеждане на търга.

5. Оглед на обекта може да се извър�?и всеки работен ден от 10,00 ч. – 16,00 ч. до последния работен ден, предхождащ датата на търга след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварително уточняване.

6. Търгът да се проведе на петнадесетия ден след публикацията на обявата за търга в местен ежедневник и интернет страницата на общината, а ако той е неработен на следващия работен ден от 14.00 ч. в зала № 211 на общинска администрация – Елена, ул. “�?л. Макариополски” № 24, гр. Елена.

7. Предложенията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 16.00 ч. на последният работен ден предхождащ дата на провеждане на търга в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “�?л.Макариополски” № 24, гр. Елена, заедно със следните документи:

7.1. Заявление за участие

7.2. Удостоверение за актуално състояние на кандидата – заверено копие;

7.3. Удостоверение за липса на просрочени парични задължения към данъчните и осигурителните органи;

7.4. Декларация за оглед на обекта;

7.5. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.6. Документи за внесен депозит и закупена тръжна документация;

7.7. Нотариално заверено пълномощно при участие на пълномощник;

7.8. Предложение за цена

7.9. Документ за самоличност на представляващия участника – заверено копие;

ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦ�?Я:

До 16:00 часа на 24.06.2010 г. – центъра за информация и обслужване на клиенти.

ЗАПЛАЩАНЕ:

В Центъра за информация и обслужване на гражданите в община Елена.

Цена: 100 лв. Без ДДС

ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТ�?:

До 16:00 часа на 24.06.2010 г. В стая 204 на община Елена

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТ�?ТЕ:

В 14:00 на 25.06.2010 г. – стая 211 на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.