Новини от Елена » Обява за търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

ОБЩ�?НА ЕЛЕНА на основание чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.62 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Ре�?ение № 26/07.04.2011г. на ОбС- Елена и Заповед № РД.02.05-168/28.04.2011г.на кмета на община Елена

О Б Я В Я В А

търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост:

1.1.�?мот № 138004 в землището на с. Яковци, община Елена, местност „Скока”, с ЕКТТЕ 87326, с площ от 0.485 дка, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: седма – 0.151, �?еста – 0.334 дка, при граници на имота: № 138003 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000526 – населено място на с. Донковци, № 001288 – полски път на общ. Елена, № 138013 – нива на насл. на �?ван �?ванов Марлаков, който имот е актуван с АОС № 553/08.03.2011 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания – гр. Елена на 15.03.2011 г., под № 128, том І. С начална тръжна цена 500 /петстотин/ лв.;

1.2. �?мот № 138003 в землището на с. Яковци, община Елена, местност „Скока” с ЕКТТЕ 87326 с площ от 0.484 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: седма – 0.375, �?еста – 0.109 дка, при граници на имота: № 138100 – полски път на общ. Елена, № 000526 – населено място на с. Донковци, № 138004 – изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 1380013 – изоставена нива на насл. на �?ван �?ванов Марлаков, № 138005 – нива на Йордан Райков Йорданов, който имот е актуван с АОС № 555/10.03.2011 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания – гр. Елена на 15.03.2011 г., под № 127, том І. С начална тръжна цена 500 /петстотин/ лв.;

1.3. �?мот № 056003 в землището на с. Бойковци, община Елена, местност „Дабето” с ЕКТТЕ 05164 с площ от 6.573 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: седма, при граници на имота: № 056004 – нива на Цветанка Стоянова Андреева, № 056007 – полски път на общ. Елена, № 056009 – нива на насл. на Михаил Стоев Аначков, № 000756 – залесена територия на МЗГ – ДЛ/ДДС, който имот е актуван с АОС № 560/16.03.2011 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания – гр. Елена на 18.03.2011 г., под № 136, том І. С начална тръжна цена 3800 /три хиляди и осемстотин/ лв.;

Тръжните условия са, както следва:

1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи просрочени парични задължения към община Елена,

2. Депозитът за участие е в размер 20 % от началната тръжна цена и се внася до 10,00 ч. в деня на провеждане на търга по IBAN № BG20CECB97903397002000, BIC код: CECBBGSF при “ЦКБ” .

3. Тръжната документация включва:

– Заявление за участие в търга;

– предложение за цена;

– декларация за оглед на обекта на търга;

– проекто – договор;

– тръжни условия;

– декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена;

– АОС на имота – копие;

4. Тръжната документация е на стойност 100.00 /сто / лв. без ДДС и се закупува в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общинска администрация – Елена до 10.00 ч. в деня на провеждане на търга.

5. Оглед на обекта може да се извър�?и всеки работен ден от 10,00 ч. – 16,00 ч. до последния работен ден, предхождащ датата на търга .

6. Търгът да се проведе на 17.05.2011 г. от 15.00 ч. в зала № 211 на общинска администрация – Елена, ул. “�?л. Макариополски” № 24, гр. Елена.

7. Предложенията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 12.00 ч. в деня на провеждане на търга в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “�?л.Макариополски” № 24, гр. Елена, заедно със следните документи:

7.1. Заявление за участие;

7.2 Предложение за цена;

7.3. Удостоверение за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.4. Декларация за оглед на обекта;

7.5. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.6. Документи за внесен депозит и закупена тръжна документация;

7.7. Нотариално заверено пълномощно при участие на пълномощник;

7.8. Документ за самоличност на представляващия участника – заверено копие;

/П/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.