Новини от Елена » Обява

Обява

ОБЩ�?НА ЕЛЕНА

На основание Ре�?ение № 7 / 20.01.2009 год. на Общински съвет Елена и Заповед № РД.02.05-443 / 02.11.2010 год. на Кмета на Община Елена ОБЯВЯВА присъствен търг с тайно наддаване за предоставяне ползването на дървесина по прогнозни количества сортименти по сортиментни ведомости, за ОБЕКТ “Санитарни сечи – 2” – отдел 180 “х”и 206 „б” на територията на ДГС Буйновци при следните условия:

1. Вид и количество на сортиментите по дървесни видове и начална цена на същите без ДДС, са:

а) 180 “х” – в землището на с. �?лаков рът, с площ 15,1 хектара и следните дървесни видове по сортименти и начална тръжна цена:

бял бор количество нач. тр. цена без ДДС

едра строителна – 197 куб. м. 10835,00 лв. – 55,00 лв. за 1 куб.м.

средна строителна – 151 куб. м 3020,00 лв. – 20,00 лв за 1 куб. м.

дребна строителна – 1 куб. м. 8,00 лв. – 8,00 лв. за 1 куб. м.

дърва за горене – 62 пл. куб.м. 496,00 лв. – 8,00 лв. за 1 куб. м.

ч. бор

едра строителна – 18 куб. м. 990,00 лв. – 55,00 лв. за 1 куб.м.

средна строителна – 13 куб. м 260,00 лв. – 20,00 лв. за 1 куб. м.

дърва за горене – 9 пл. куб.м. 72,00 лв. – 8,00 лв. за 1 куб. м.

Всичко: 15 681,00 лв. – словом: Петнадесет

хил. �?естотин осемдесет един лв.

б) 206 “б” – в землището на с. Тодювци с площ 0,4 хектара и следния дървесен вид по сортименти:

бял бор количество нач. тр. цена без ДДС

едра строителна – 1 куб. м. 55,00 лв. – 55,00 лв. за 1 куб.м.

средна строителна – 15 куб. м 300,00 лв. – 20,00 лв за 1 куб. м.

дребна строителна – 1 куб. м. 8,00 лв. – 8,00 лв. за 1 куб. м.

дърва за горене – 34 пл. куб. м. 272,00 лв. – 8,00 лв. за 1 куб. м.

Всичко: 635,00 лв. – словом: Шестотин и тридесет пет лв.

в) 206 “б” – в землището на с. Тодювци с площ 2,0 хектара и следния дървесен

вид по сортименти:

бял бор количество нач. тр. цена без ДДС

средна строителна – 2 куб. м. 40,00 лв. – 20,00 лв. за 1 куб. м.

дърва за горене – 26 пл. куб. м. 208, 00 лв. – 8,00 лв. за 1 куб. м.

Всичко: 248,00 лв. – словом: Двеста

четирдесет и осем лв.

Всичко за обекта: 16 564,00 лв. – словом: Шестнадесет хил. петстотин �?естдесет и четири лв.

Към достигнатата цена на дървесината се начислява ДДС съгл. чл. 12 от ЗДДС.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена и се внася по IBAN сметка BG20CECB97903397002000, BIC код CECBBGSF при “ЦКБ” не по- късно от 16.00 ч. на последният работен ден предхождащ датата на провеждане на търга.

3. Депозитът за добро изпълнение е в размер на 3% от достигнатата цена и се внася преди подписване на договора по IBAN сметка BG20CECB97903397002000, BIC код CECBBGSF при “ЦКБ”.

4. Режийни разноски в размер на 2 %, от достигнатата тръжна цена съгласно чл.44, ал.3 от НРПУРО�?.

5. До участие в търга се допускат физически и юридически лица нямащи просрочени парични задължения към община Елена, данъчните и осигурителните органи.

6. Оглед на обекта може да се извър�?и всеки работен ден от 10,00 ч. – 13,00 ч. до последният работен ден, предхождащ датата на търга след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварително уточняване.

7. Тръжната документация е на стойност 100,00 лв. без ДДС и се закупува в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общинска администрация – Елена до 10.00 ч. на последният работен ден предхождащ дата на провеждане на търга.

8. Заявленията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 16.00 ч. на последният работен ден предхождащ дата на провеждане на търга в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “�?л.Макариополски” № 24, гр. Елена.

9. Търгът ще се проведе на двадесетият ден след публикацията на обявата за търга в местен ежедневник, а ако той е неработен на следващия работен ден от 14.00 ч. в зала № 211 на общинска администрация – Елена, ул. “�?л. Макариополски” № 24, гр. Елена.

10. Тръжната документация включва:

10.1 Препис от заповедта за провеждане на търга без състава на комисията;

10.2 Текст на обявата за провеждане на търга;

10.3 Списък на документите, които следва да представят кандидатите при участие в търга;

10.4 Основания за декласиране на участник;

10.5 Начална цена за всяка категория дървесина за всяко насаждение, включено в обекта;

10.6 Други тръжни условия (в т.ч. скица на обекта в мащаб 1:10000);

10.7 Образец на заявление за участие в търга;

10.8 Образец на декларация за оглед на обекта;

10.9 Образец на декларация за обстоятелствата по чл.6 от Заповед № РД.02.05-443 /02.11.2010 год.;

10.10 Образец на оферта;

10.11 Указания за подготовка на оферта;

10.12 Критерии за оценка на офертите на участниците и методика за тяхното изчисляване;

10.13 Проект на договор.

11. Заявленията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 16.00 ч. на последният работен ден предхождащ дата на провеждане на търга в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “�?л.Макариополски” № 24, гр. Елена, заедно със следните документи:

11.1 Заявление за участие;

11.2 Документи за внесен депозит;

11.3 Документ за закупени тръжни книжа;

11.4 Нотариално заверено пълномощно при участие на пълномощник;

11.5 Удостоверение за вписване в Търговския регистър;

11.6 Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, документ за данъчна регистрация и БУЛСТАТ, когато кандидатът не е вписан в Търговския регистър по Закона за търговския регистър;

11.7 Декларации – оригинал, по образеца, приложен към документацията;

11.8 Справка за оборудването, ма�?ините и техническите съоръжения, с които кандидатът разполага за изпълнение на договора, заверена с подпис и печат на кандидата;

11.9 Удостоверение за липса на просрочени парични задължения към данъчните и осигурителните органи;

11.10 Декларация за оглед на обекта;

11.11 Удостоверение за липса на просрочени парични задължения към Община Елена;

11.12 Документ за самоличност от физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата;

11.13 Документ, удостоверяващ обстоятелството, че търговецът е вписан в публичния регистър на �?А по горите по чл. 57а от Закона за горите;

11.14 Оферта с предлагани цени за видовете дървесина по сортименти и общо за обекта;

11.15 Проект на договор.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.